Sommarlov är en härlig tid för många barn, men för en del kan den också kännas lång och tung när vardagens rutiner inte finns på plats.

Detta gäller inte minst barn där det finns ekonomiska svårigheter i familjen. 

Senaste tidens inflation, hyreshöjningar, höga räntor och stigande matpriser har slagit hårt mot de familjer som redan tidigare fick vända på slantarna.  

Många föräldrar har svårt att ha råd

Utifrån de erfarenheterna, genomförde vi tidigare i år en Sifo-undersökning om familjers ekonomi och hur den påverkar barnen. Den visar att många föräldrar har svårt att ha råd med flera grundläggande behov till barnen.  

  • Cirka varannan ensamstående förälder med lägre inkomst och var tredje sammanboende förälder med lägre inkomst* har de senaste sex månaderna haft svårt att ha råd med näringsrik mat, köpa kläder till barn efter årstid och ha råd med fritidsaktiviteter till barn/barnen.  
  • Endast var tjugonde förälder (i samtliga grupper) uppger att det finns en god tillgång till fritidsaktiviteter för barn som är gratis eller har låga avgifter i närheten där de bor.  

Gratis fritidsaktiviteter viktiga

Meningsfulla sociala sammanhang i form av fritidsaktiviteter och öppna mötesplatser med trygga vuxna är ännu viktigare för barn vars familjer inte har råd att åka på semester, eller där ekonomin begränsar aktiviteter.

Senaste tidens inflation, hyreshöjningar, höga räntor och stigande matpriser har slagit hårt mot de familjer som redan tidigare fick vända på slantarna.

Sara Svensson, Tillförordnad Sverigechef Rädda barnen

Värdet ser vi inte minst i våra egna lovverksamheter i socioekonomiskt eftersatta områden. En ekonomiskt ansträngd situation i många kommuner ökar däremot risken för nedskärningar. 

Politiker måste agera för barns rättigheter

Barn och unga vi möter betonar värdet av fritidsaktiviteter för att må bra, för god hälsa, för att vara en del av en gemenskap och ett positivt socialt sammanhang.

De lyfter att avgifter är ett hinder för många barn att kunna delta. Detta framgår också i vår fördjupningsrapport “Missing out” som bygger på barn och ungas erfarenheter av ekonomiska svårigheter.  

”Jag skulle vilja att det blir billigare med aktiviteter. För det är inte många föräldrar som har råd att betala för att gå i fotboll, gymnastik och sådant.” (Tjej 12 år).

Rädda Barnen efterlyser nu en bred, konkret handlingskraft från politiker både nationellt och lokalt för att säkerställa att även barn i familjer med låga inkomster ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Vi vill framför allt att:  

Barnbidraget  ska höjas  

Barn ska inte behöva lida brist på mat och kläder i Sverige. Barnbidraget är ett effektivt och lättadministrerat verktyg som når alla, inklusive de mest utsatta barnfamiljerna.

Då det inte höjts på fem år är det hög tid att göra det. Säkerställ även att de barnfamiljer som i dag får försörjningsstöd eller lever med löneutmätning får en motsvarande höjning.  

Öka antalet fritidsaktiviteter

Inför avgiftsfria och subventionerade fritidsaktiviteter så att föreningsidrott tillgängliggörs för flera barn såväl vardag som lov.

Stärk det ekonomiska stödet till öppen fritidsverksamhet med låga trösklar och utbud av strukturerade fritidsaktiviteter på öppna mötesplatser.   

*Lägre inkomster definieras som sammanboende med gemensam inkomst på max 42 000 kr/månaden före skatt och för ensamstående på max 29 500 kr/månaden före skatt.