Att städare och fönsterputsare råkar ut för fallolyckor är känt sedan tidigare.
– Nu visar vi att fallolyckorna utgör en mycket stor andel av arbetsskador för dessa grupper, säger forskaren Ann-Beth Antonsson på IVL.
En djupare studie av all arbetsskadestatistik visar till exempel att fallolyckorna under perioden 2009 och 2011 låg bakom 47 procent av alla städarnas och fönsterputsarnas godkända arbetsskador.

Brist på introduktion – mer regel än undantag för städare

Arbetsmiljö

Fem forskare på Svenska Miljöinstitutet, IVL, har studerat arbetsmiljön vid fönsterputsning, maskinstädning och hemstädning. I sin nya rapport tar de upp problem och föreslår åtgärder för bättre arbetsmiljö.

Studien visar också att risken är stor för att drabbas av belastningsskador i jobbet som fönsterputsare. Hög arbetsbelastning och högt arbetstempo bidrar både till fallolyckor och belastningsskador. En yrkesutbildning saknas så många lär sig jobbet av erfarna fönsterputsare. Ibland lär de ut rätt metoder, ibland arbetssätt som bidrar till skador. Fönsterputsarna är därför i behov av en arbetsmiljöutbildning, skriver forskarna i rapporten.

När det gäller arbete med städmaskiner har den tekniska utvecklingen gått åt rätt håll.
– För tio år var det vanligt att kvinnor inte ville köra städmaskiner. Den här gången har vi inte stött på rädslan för maskiner. Det kan hänga ihop med att det blivit lättare att köra städmaskiner och att utbudet är mycket bättre, säger Ann-Beth Antonsson

I de fall anställda får vara delaktiga i inköpsprocessen kan de bidra med sin kunskap och direkt se om maskinen kommer att passa för jobbet.

Stor skaderisk 
bland fönsterputsare

Arbetsmiljö

Studien om hemstädning visar att de som köper dessa tjänster sällan ställer krav på hemtjänstföretaget. Många litar på de rekommendationer de fått av sina vänner eller bekanta. I rapporten finns därför ett underlag för upphandling av hemstädning som bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Ytterliga ett arbetsmiljöproblem som studeras är våld, hot och sexuella trakasserier. Forskarnas förslag på åtgärder för att minska riskerna är bland annat att sluta med ensamarbete där det är olämpligt och utrusta städarna i vissa fall med larm. Städpersonalen bör få en särskild utbildning i bemötande när de städar i till exempel offentliga miljöer med mycket människor.

Hela studien Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning finns att läsa på www.ivl.se.