Det var år 2014 som arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen anmälde svenska staten till EU-kommissionen. Almega ansåg att det statliga stödet till Samhall, den så kallade merkostnadsersättningen, snedvrider konkurrensen. De menade också att ersättningen beräknats på ett felaktigt sätt.

Kritiken mot Samhall

Efter flera klagomål – Konkurrensverket gör egen utredning av Samhall

Nyheter

På den sista punkten ger nu EU-kommissionen Almega rätt. I beslutet konstateras att ersättningen behöver tydliggöras och kontrolleras bättre eftersom den i dagsläget inte är ”förenlig med den inre marknaden”.

Men kommissionen slår också fast att Samhall har marknadsmässiga priser för sina varor och tjänster. Det baseras bland annat på att anbudspriserna varierar och att Samhall vinner cirka en tredjedel av upphandlingarna medan andra företag vinner i övriga fall.

Staten får fram till 31 december 2018 på sig att genomföra vissa ändringar och förtydliganden om ersättningen till Samhall. Bland annat ska handlingarna innehålla en beskrivning av hur ersättningen ska räknas ut och hur den ska kontrolleras.

Det ska också skapas en statlig kontrollfunktion som ser till att Samhall får rätt ersättning. Om det visar sig att ersättningen har blivit för stor ska staten kunna kräva tillbaka pengar från Samhall.

Almega Städföretagen, en del av Almega Serviceföretagen, välkomnar EU-kommissionens beslut och ser det som en seger, trots att de inte fick rätt i alla delar och trots att städföretag som förlorat upphandlingar mot Samhall inte kommer att få någon ersättning.
– Vi har i många år hävdat att statens merkostnadsersättning till Samhall leder till en osund konkurrens i städbranschen. Många av våra medlemsföretag upplever att Samhall lägger alltför låga anbud. Det riskerar att konkurrera ut privata entreprenörer med hjälp av statens pengar, säger Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen i ett pressmeddelande.

Även Albin Falkmer, kommunikationschef på Samhall, är positiv till beslutet.
– De åtgärder som föreslagits ger en tydlighet och långsiktighet för Samhall som vi välkomnar, säger han och fortsätter:
– I frågan om prisdumpning fastslås tydligt att Samhall håller prissättningen. Kritiken handlar mest om administrativa ändringar för att anpassa Samhall till EU.

Fastighets arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen, Hans Abrahamsson, delar uppfattningen.
– Hur man kan tycka att vi får för mycket bidrag när vi inte gör någon vinst är svårt att förstå, vi är inte oroliga. Regeringen har beslutat om en höjning av merkostnadsersättningen under de kommande åren eftersom det behövs. Vi välkomnar bättre styrning och kontroll, säger han.

Almega Serviceföretagen har också hävdat att Arbetsförmedlingen klassificerar ”fullt friska” människor som personer med funktionshinder för att underlätta för Samhall på städkontrakt. EU-kommissionen har dock inget att anmärka på den punkten utan menar att de svenska myndigheterna har kontroll över vilka som anvisas till Samhall.

Detta ska ersättningen täcka

I beslutet har EU-kommissionen beskrivit vad Samhall kan få ersättning för – extra kostnader för att anställa arbetstagare med funktionshinder. Det kan till exempel vara kostnader för särskild utbildning, särskilda maskiner, särskild utrustning eller extra personal som anställs för att ge särskilt stöd till dessa arbetstagare. Det kan också vara tillägg för ökade arbetskostnader på grund av lägre produktivitet.
Statens bidrag får däremot inte gå till andra kostnader, som alla företag som utför den typen av tjänster har.