Under de senaste fem åren har 42 fall av hot och våld mot fastighetsskötare, med sjukskrivning som följd, anmälts till Arbetsmiljöverket. Siffran gäller hela landet.

Personalens trygghet prioriteras i utsatta områden

Arbetsmiljö

Men det finns 23 områden i Sverige som polisen bedömer som särskilt utsatta, bland annat därför att kriminaliteten är hög. Fastighetsfolket har därför skickat en enkät till 40 bostadsbolag som har verksamhet i ett eller flera av dessa områden för att fråga hur de jobbar med säkerhet för personalen. Svaren visar att de flesta företagen jobbar aktivt för att förebygga att situationer med hot och våld uppstår.

"Vi jobbar på med vårt och lägger oss inte i"

Arbetsmiljö

Många har regelbundna informationsmöten, de flesta har låtit personalen gå hot- och våldsutbildningar och många bolag har som rutin att inte låta anställda gå ensamma om det känns osäkert. Här är några exempel:

 • Bostadsbolaget i Göteborg har frågan som en stående punkt på sina arbetsplatsträffar. Dessutom jobbar de i tätt samarbete med polis och stadsdelsförvaltning och har övervakningskameror uppsatta i området.
 • Uppsalahem jobbar med handlingsplaner för risk och säkerhet och hantering vid hot och våld. Alla nya medarbetare får gå en bemötandeutbildning. Vid behov jobbar anställda i par och det finns möjlighet att få personlarm.
 • Även Botkyrkabyggen har utbildningar om hot och våld. De har också larm till säkerhetsvakter på kundcenter och går alltid två och två där det är större risk för hot och våld.
 • AB Åke Sundvall i Stockholm jobbar tillsammans med områdets affärsinnehavare, stadsdelsförvaltning, polis och brandkår.
 • Växjöbostäder ingår i en samverkansgrupp med polis, kommun och skola som träffas varje tisdag för att uppdatera om läget, och om det behövs åtgärder hjälps alla aktörer åt.
 • Heimstaden i Malmö har tagit fram nya rutiner och genomför medarbetarundersökningar varannan vecka där man bland annat tittar på arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska förebygga

Att förebygga och utreda risker för hot och våld är alltid arbetsgivarens ansvar, liksom att ta till åtgärder om det behövs. Det kan till exempel handla om att anställda ska få utbildning och instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett tryggt och säkert sätt. Som regel får anställda inte arbeta ensamma om det finns risk för hot eller våld.

Larry Stewart, ombudsman i Fastighets region väst, menar att det är viktigt att detta prioriteras.
– Frågan är inte om, utan när det kommer att hända att en fastighetsskötare hamnar mellan två grupper som gör upp, säger Larry Stewart.

Larry Stewart, ombudsman på Fastighets region Väst.

Han menar därför att det är viktigt för såväl arbetsgivare som facket att jobba förebyggande, till exempel genom utbildningar och riskinventeringar.
– Det gäller att hålla frågan vid liv och se till att alla vet hur man ska hantera olika situationer, säger Larry Stewart.

Svenska bostäder jobbar med tydliga rutiner

I Fastighetsfolkets enkät svarar Svenska bostäder, som bland annat har bostäder i Husby samt Rinkeby/Tensta, att det under förra året kom sju anmälningar om hot och våld samt fem tillbud om situationer som upplevdes otrevliga. Under första halvåret i år har det rapporterats fem anmälningar om hot och sex mindre tillbud.

Säkerhetschef Bo Strömvall berättar att de tar detta på stort allvar och att de jobbar på flera sätt för att förebygga och enligt rutin om något händer.
– Vi polisanmäler alla hot. De flesta utredningar läggs ner, men det är en markering om att det inte är okej, säger han.

Om hotet är uttalat till en specifik person skickas också alltid ett varningsbrev till den som hotat. Och om det skulle förekomma vapen eller vara något fysiskt gäller uppsägning utan varning.

Svenska bostäder håller också på att ta fram en ny rutin för hur negativa besked ska meddelas till hyresgästen på bästa sätt.
– Vi förespråkar raka och tydliga rutiner och ett korrekt, artigt och värdigt sätt i bemötandet, säger Bo Strömvall.

Arbetsgivaren ska förebygga

 • Arbetsgivaren ska utreda risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta nödvändiga åtgärder.
 • De anställda ska ha utbildning och få information och instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och tryggt.
 • Ensamarbete får inte förekomma med arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för, eller hot om, våld.
 • Tillbud och händelser med våld eller hot ska dokumenteras och utredas och det ska finnas rutiner för detta.
 • Anställda som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2)