Personal i bostadsbolag i särskilt utsatta områden känner både oro och trygghet.

I Sverige finns 23 områden som polisen bedömer som ”särskilt utsatta”. De kännetecknas av hög kriminalitet, svårigheter för polisen att utföra sitt uppdrag, våldsbejakande extremism och parallella samhällsstrukturer.

Enligt lokalpolischefer i 17 av dessa 23 områden går utvecklingen åt rätt håll, men de säger också att utvecklingen går för sakta, enligt Dagens Nyheter.

"Vi jobbar på med vårt och lägger oss inte i"

Arbetsmiljö

Fortfarande sker skjutningar, drogförsäljning och bilbränder och ofta sker det mitt i bostadsområdena. Det gör att även bostadsbolagen har en viktig roll, inte minst när det gäller att skydda sin personal.
– Om någon skulle bli utfrågad (av någon med kriminella kopplingar, reds anm) säger vi att vi inte har sett något och informerar om att det är polisen som gör sina tillslag och insatser, berättar en anställd på ett bostadsbolag med verksamhet i ett utsatt område.

Anställda medvetna om riskerna

Under de senaste fem åren har 42 fall av hot och våld mot fastighetsskötare som lett till sjukskrivning anmälts till Arbetsmiljöverket. Siffran gäller för hela landet och det finns ingen särskild statistik för särskilt utsatta områden.
Men Fastighetsfolket har ringt runt bland skyddsombud, fastighetsskötare och bovärdar i en rad utsatta områden för att höra hur de upplever situationen.

Flera beskriver öppen droghandel, knarkgömmor och att det kan uppstå känsliga situationer.
– Den största skillnaden jämfört med när jag började är att de kriminella ungdomarna inte gömmer sig. De är liksom lite kungar i området, säger en person.

Och det gäller att vara medveten om riskerna.
– Man går ju inte och tittar mer än nödvändigt om man vet att det är någon som är med i ett gäng. På det viset är det annorlunda än i andra områden. Har man otur kan man ju råka illa ut, säger någon.

Så förebygger bostadsbolagen hot och våld

Arbetsmiljö

Men flera berättar också att de känner sig trygga när de går till jobbet, dels för att de flesta våld samma händelser sker efter deras arbetstid, dels på grund av det arbete som bostadsbolagen gör, ofta i samarbete med kommun och polis.
– Det är inte så att jag på dagen märker något, även om det kanske finns problem i området, säger en anställd.

För att öka tryggheten generellt i de utsatta områdena jobbar bolag till exempel med att sätta in säkerhetsdörrar, ha närvarostyrd belysning och beskära buskage.

Läget har blivit bättre

I Södertälje utgör Ronna, Lina och Geneta tillsammans ett av de särskilt utsatta områdena. Även där har det förekommit dödsskjutningar, vapenfynd, anlagda bränder och gängkriminalitet. Men enligt kommunen sjunker arbetslösheten för utrikesfödda och arbetet mot organiserad brottslighet har skapat ökad trygghet.

Anne Andersson, fastighetsskötare i Geneta på Telge bostäder.

Bilden delas av Anne Andersson, fastighetsskötare på bostadsbolaget Telge. Hon har jobbat många år i företaget, varav de senaste i Geneta.
– Jag tror att mycket handlar om hur man bemöter folk. Vi har blivit tillsagda att inte ta någon konflikt utan backa i stället, säger hon.

De gör skillnad i Biskopsgården

På jobbet

Hon känner till situationer där kolleger blivit utsatta för påtryckningar, men har aldrig råkat ut för det själv. Hon menar att företaget sedan länge satsat på att öka tryggheten för personalen och om något händer vet hon vad hon ska göra.
– En gång gjorde insatsstyrkan tillslag mot en lägenhet i ett av husen där jag jobbar. Jag var nere i källaren och hörde en massa skrik, men instinktivt visste jag att jag bara skulle ta mig ut så snabbt som möjligt, berättar Anne Andersson. Och i den mån det uppstår obekväma situationer finns planer.
– Att kontrollera källargångar kan vara obehagligt, men skulle man vara osäker får man ta med en kollega, säger hon.

– Att kontrollera källargångar kan vara obehagligt, men skulle man vara osäker får man ta med en kollega, säger Anne Andersson.

Bostadsbolaget Telge har identifierat arbetsmoment som bedöms ha större risk och dessa utförs aldrig ensam. Personalen har också tillgång till larm och kan kalla in stöd från polis vid behov. Och om en incident skulle inträffa erbjuds stöd från företagshälsovård.

Enkätsvar från 40 företag

Det svarar Telge i en enkät som Fastighetsfolket skickat till 40 bostadsbolag som har verksamhet i ett eller flera särskilt utsatta områden.
Svaren visar också att de flesta företagen jobbar aktivt för att förebygga att situationer med hot och våld uppstår.

Många har regelbundna informationsmöten, de flesta har låtit personalen gå hot- och våldsutbildningar och många bolag har som rutin att inte låta anställda gå ensamma om det känns osäkert. Skulle något ändå hända finns stöd från företaget.

Svenska bostäder, som har bostäder i Husby samt Rinkeby/Tensta, är ett av de företag som haft flest incidenter. De svarar att det under förra året kom sju anmälningar om hot och våld samt fem tillbud om situationer som upplevdes otrevliga. Under första halvåret i år har det rapporterats fem anmälningar om hot och sex mindre tillbud.
– Det har tack och lov inte varit några fysiska saker, men det är lätt att slänga sig med verbala hot och det skapar en enorm otrygghet, säger säkerhetschef Bo Strömvall.

Allt polisanmäls och om hotet är framfört mot en specifik person skickas ett varningsbrev till den som hotat. Om det skulle förekomma vapen eller vara något fysiskt gäller uppsägning av hyreskontraktet utan varning.

Hot kan uppstå även i vardagliga situationer. Det kan handla om så enkla saker som att en person nekas nya tapeter eller att en person som ska hämta ut en nyckel inte kan legitimera sig. Och Svenska Bostäder ser fler sådana fall i utsatta områden.
– Jag törs inte svara på om det beror på missförstånd eller vad det är som gör det. Oftast uppstår hot och våld när våra hyresgäster har förväntningar som inte uppfylls, säger Bo Strömvall.