I ett mejl som Samhalls vd Monica Lingegård skickat ut till alla anställda står att läsa att Samhalls inte fattar några beslut om anställda som är i riskgrupp kan stanna hemma från jobbet. I mejlet skriver Monica Lingegård att Samhalls anställda ska arbeta som vanligt så länge de känner sig friska.

Får kritik från skyddsombud

”Jag vill dock vara tydlig med att Samhall inte fattar några beslut om ifall medarbetare som tillhör riskgrupper ska stanna hemma från jobbet. Det är en fråga för sjukvården och ingenting som vi som arbetsgivare kan eller bör ha några synpunkter kring. Om någon är orolig för sin hälsa så bör hen istället tala med sin läkare”, skriver Monica Lingegård i mejlet.

Men Samhalls inställning får stark kritik. Richard Fredriksson, som är regionalt skyddsombud för Fastighets, påpekar att enligt Arbetsmiljöverkets regler ska arbetsgivaren båda bedöma risken för smitta på varje enskild arbetsplats, och även hur varje enskild medarbetare kan drabbas om hen smittas.

– På Samhall är det många medarbetare som är multisjuka och som har hjärtfel, lungsjukdomar och diabetes. En person med sådana sjukdomar riskerar ju att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall dö av coronaviruset. Arbetsgivaren är skyldig att titta på riskerna för varje person, det är ingenting som Samhall kan strunta i att följa, säger han.

Arbetsmiljöverkets regler om smittor

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma arbetet utifrån:
1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Tar inte hänsyn till riskgrupper

Richard Fredriksson menar att Samhall inte riskbedömt varje städobjekt och inte heller tagit hänsyn till anställda i riskgrupperna. Många chefer på Samhall har hört av sig till honom och är oroliga för att de inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar.

– Flera chefer är förtvivlade, många förstår ju att det här är fel. Men signalerna från ledningen är att riskbedömningar inte ska ske på individnivå. Istället för att se till att det görs riskbedömningar på varje arbetsställe skickar ledningen ut allmän information från huvudkontoret i Stockholm, säger Richard Fredriksson.

Riskbedömning på vissa orter

Men på andra håll i landet fungerar riskbedömningarna för coronaviruset bättre. I Skaraborg har det skett riskbedömningar i alla Samhalls distrikt, säger Annica Falck som är förtroendevald på Samhall i Skövde. Skyddsombud har också deltagit i riskbedömningarna. Däremot är även Annica Falck orolig för att inte tillräcklig hänsyn ska tas till anställda som är i riskgruppen.

– Jag upprepar hela tiden att de anställda måste berätta för sina chefer vilka sjukdomar de har. Har du en lungsjukdom som kol, ja då ska du inte gå och städa på ICA Maxi eller i andra riskmiljöer med mycket människor. Då ska du omplaceras till ett annat städobjekt, säger hon.

Richard Fredriksson menar att ansvaret vilar tungt på Samhall under coronakrisen. Blir det så illa att anställda smittas på jobbet och blir svårt sjuka eller dör av coronaviruset, så kan åtal väckas mot arbetsgivaren i efterhand.

– Arbetsmiljölagen är jättetydlig. Arbetsgivaren ska förhindra att anställda utsätts för risker på jobbet. Om det sker och någon blir allvarligt drabbad så kommer det kunna bli en rättssak i efterhand. Det viktiga nu är att Samhall börjar följa reglerna så att ingen anställd som är i riskgrupp utsätts för onödiga risker under coronapandemin, säger han.

Följer vad myndigheterna säger

Liza Radon är HR-strateg för arbetsmiljö på Samhall. Hon hävdar att Samhall noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även när det gäller riskgrupper.

– Den största riskgruppen är ålder, men även vissa bakomliggande sjukdomar. Vi tar oron på största allvar, men det ska ske i dialog med närmsta chef. Vi som arbetsgivare gör ingen medicinsk bedömning, säger hon.

Hon betonar att Samhall redan från slutet av februari har gått ut med tydlig information till de anställda hur de bäst kan undvika smitta.

– Smittrisker är inget nytt för oss, vi har arbetat med det länge. Vi är tydliga med personligt ansvar, att hålla avstånd, undvika samlingar i trånga utrymmen, förändrade arbetstider och förläggning av raster. Vi gör även riskbedömningar av enskilda arbetsuppgifter.

Vad innebär det rent konkret?

– I ordinarie städrutin har vi säkerställt att det finns skyddshandskar, tillgång till handsprit och att de anställda noga följer arbetsinstruktionerna.

Anser du att ni följer Arbetsmiljöverkets regler?

– Ja, vi har centralt tagit fram en riskbedömning för hela företaget. Sedan behöver det göras en motsvarande bedömning i varje distrikt. Det är ett arbete som sker löpande. Vi har en central arbetsmiljökommitté och 28 stycken lokala, där vi går igenom risker, säger Liza Radon.