På uppdrag av regeringen gör Arbetsmiljöverket inspektioner i branscher som är utsatta för smittspridning av covid -19. Hittills har ungefär hälften av de 3000 planerade inspektionerna genomförts och nu redovisas några resultat i en delrapport.

Bland de minst 100 inspektioner som har genomförts på städ- och fastighetsarbetsplatser har drygt 60 procent lett till krav att åtgärda arbetsmiljöbrister.

– Nästan alla arbetsgivare har gjort åtgärder, men alla har inte gjort tillräckligt mycket förebyggande åtgärder, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att det ofta saknas riskbedömningar för specifika arbetsmoment.

Svårare att jobba hos kund

Som jämförelse kan nämnas att Arbetsmiljöverket har ställt krav vid 50 procent av inspektionerna i butiker och i 45 procent av på restauranger.

– Restauranger och butiker har egen verksamhet som kan vara lättare att kontrollera, men när det gäller både fastighetsskötsel och städ är man på andra ställen, kanske hemma hos kunder och där är det svår att ha samma kontroll, säger Charlotta Håkansson.

Fastighetsskötsel och lokalvård betraktas som utsatta branscher eftersom det ofta förekommer arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor, till exempel städning i badrum eller rensning av avlopp. Det händer också att det uppstår brådskande arbeten i hem där det finns personer som är smittade av covid -19.

Vill göra rätt

Fastighetsfolket rapporterade redan i mars om brister i smittskyddet som framkommit i inspektionsmeddelanden. Då gällde det bland annat att arbetsgivare inte undersökt riskerna i arbetet med anledning av coronaviruset, att det saknats utbildning om smittorisker och att det saknats möjlighet att tvätta eller desinficera händerna när det funnits risk för smitta.

Det finns ännu inga uppgifter om hur många som har åtgärdat bristerna eftersom det här är ett pågående uppdrag, men Charlotta Håkansson menar att allt kommer att följas upp.

 – Jag skulle vilja säga att de flesta är tacksamma för att de här inspektionerna görs. Man vill göra rätt och skydda sin personal, säger hon.

Mer kunskap behövs

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, är inte förvånad över resultatet.

– Kunskapsnivån hos både arbetsgivare och lokala skyddsombud är generellt sett låg och det blir tydligt i en sån här situation, säger han.

Torbjörn Jonsson, ombudsman i Fastighets.

Vad har ni i Fastighets gjort för att öka kunskapen?
– Tillsammans med Prevent har vi tagit fram en checklista för risker med corona och vi har också jobbat mycket med telefonkontakt med lokala skyddsombud.

Han menar att det framför allt i början av pandemin fanns en stor oro bland medlemmarna för risken för smittspridning men att många har skaffat sig mer kunskap.

– Det man som skyddsombud kan göra är att se till att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön och påtala om det behövs en riskbedömning eller åtgärd, säger Torbjörn Jonsson.