Det var den 25 februari som en Samhall-medarbetare i Uppsala enligt anmälan under arbetstid blev instängd i ett städrum av en annan person. I städrummet blev den anställda utsatt för ett allvarligt sexuellt övergrepp.

Det är arbetsgivaren själv som har skickat in anmälan och det framkommer inte om förövaren var en annan anställd eller om det var en utomstående person. Arbetsmiljöverket fick in anmälan den 4 mars och kräver nu att Samhall gör en utredning som ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 7 april.

– I den ska man dels utreda hela händelseförloppet och vad som orsakade det, men också visa vilka åtgärder man har vidtagit för att detta inte ska kunna hända igen, säger Lena Sundstedt, som handlägger ärendet från Arbetsmiljöverkets sida.

Skyddsombud ska vara delaktigt

Arbetsmiljöverket poängterar i sitt tillsynsmeddelande till Samhall att man ”utgår ifrån att ett skyddsombud får tillfälle att delta i utredningen och vid planeringen av eventuella åtgärder”. Filipo Villalta Garcia är ordförande för Fastighetsklubben på Samhall i Uppsala/Arlanda. Han berättar att han blev informerad av arbetsgivaren om händelsen i samband med att anmälan skickades in.

– Men jag visste inte att Arbetsmiljöverket i sitt svar betonar att ett skyddsombud ska involveras i arbetet med detta.

Just nu är det brist på skyddsombud i klubben. Filipo Villalta Garcia går själv en utbildning för att snart kunna ta sig an uppdraget, men säger att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen i mångt och mycket behöver byggas upp från grunden.

Vad är sexuella trakasserier? 

…. när en person gör eller säger något som har med kroppen eller sex att göra, och som den andra personen tycker känns obehagligt. Sexuella trakasserier är aldrig okej, och kan vara brottsliga. Fallet som artikeln handlar om är dock enligt de uppgifter som framkommer i anmälan ett sexualbrott. Alla sexuella handlingar som någon gör mot någon annans vilja är olagliga. Därför kategoriseras anmälan till vad som brukar kallas för en ” 3:3-a-anmälan”. Det betyder att det är en anmälan som handlar om ”en allvarlig personskada på en arbetsplats”, vilket faller under arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Källor: Arbetsmiljöverket, DO, Uno

– Det handlar inte om att inte arbetsgivaren vill se ett sådant, jag upplever att man ser att det underlättar även för dem. Men det är svårt att få medlemmar att vilja bli skyddsombud och vi förtroendevalda jobbar nu på flera håll. Den fysiska arbetsmiljön är en sak, men detta faller inom den psykosociala arbetsmiljön och där behöver vi arbeta mycket med att sprida information om vad som gäller.

Sanna Wallin, som är ombudsman på Fastighets, har mycket kontakt med förtroendevalda inom Samhall runt om i Sverige.

– Mitt intryck är att fallen av sexuella trakasserier ökar just inom Samhall som arbetsgivare, utifrån vad jag hör från de förtroendevalda. Sedan vad det beror på, om det är en ökning i sig eller att fler vågar säga ifrån när det händer, det är svårt att svara på.

Polisanmälan gjord

Från Samhalls sida är det ingen som vill bli intervjuad i telefon, men via pressansvarig får Fastighetsfolket en skriftlig kommentar från HR- och kommunikationsdirektör Åsa Brunzel:

”Vi ser allvarligt på det inträffade och har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket i enlighet med det regelverk som finns. En polisanmälan har också gjorts. Vi stöttar våra medarbetare och bistår berörda myndigheter men kan av integritetsskäl inte kommentera enskilda medarbetare eller händelser.”

Antalet anmälda arbetssjukdomar till Försäkringskassan som uppges bero på sexuellt ofredande ökar. Under år 2022 visar statistiken att det hittills (24 mars) har kommit in 10 sådana fall. Under hela fjolåret var siffran 35 stycken.

Statistiska centralbyrån gör på uppdrag av Arbetsmiljöverket regelbundet en arbetsmiljöundersökning bland alla som arbetar. Ett urval av personer får då svara på bland annat om man varit utsatt för sexuella trakasserier.

Fastighetsservice utsatt bransch

Den senaste, som baserar sig på svar från år 2019, visar att omkring 2 procent av männen och drygt 10 procent av kvinnorna (en av tio) hade varit utsatta för sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater under den senaste 12 månadsperioden. Andelen var högst bland unga kvinnor i åldern 16-29 år, där en av fyra varit utsatta.

Hotell och restaurang (8%) samt Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (7%) är de branscher där det enligt undersökningen är vanligast att det förekommer sexuella trakasserier från chefer och arbetskamrater.

Rutiner ska finnas

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier samt alla andra former av trakasserier och repressalier. Kravet finns i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Även arbetsmiljölagens bestämmelser reglerar detta. Den syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

Om en arbetsgivare får veta att någon känner sig sexuellt trakasserad/ har blivit sexuellt utnyttjad måste den….

* utreda vad som hänt

* genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier

* följa upp att åtgärderna haft effekt.

Källor: Arbetsmiljöverket, DO, Umo