­På bara några månader har ombudsman Mathilda Hauge i Malmö och hennes kollega Anders Fennsjö i Jönköping lyckats förbättra villkoren för många anställda inom fastighetsbranschen.

De två arbetar för tillfället intensivt med det pilotprojekt för fler kollektivavtal som pågår inom förbundet. 

– Jag tror verkligen på det här arbetet, det kan ge verklig förbättring i grunden. Avtalen ger konkreta förbättringar för de anställda eftersom de ligger högre än vad företagen tidigare betalat ut i exempelvis ingångslön. De reglerar också ob-ersättning och garanterar försäkringar, säger Mathilda Hauge.

Mathilda Hauge

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor. För arbetsgivare är det frivilligt att teckna kollektivavtal.

Arbetsgivare måste dock förhandla om att teckna kollektivavtal eller hängavtal om en facklig organisation begär det. Själva grundtanken med ett kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har.

Rent formellt är många av de avtal som hittills har slutits inom detta projekt så kallade hängavtal eftersom flera av arbetsgivarna inte är med i en arbetsgivarorganisation. Ett hängavtal innehåller precis samma som kollektivavtalet inom området, enda skillnaden är att de tecknas direkt med facket istället för via en arbetsgivarorganisation.

Källor: Fastighetsanställdas förbund, Verksamt.se 

Stora arbetsgivare har skrivit på

Fastighetsfolket rapporterade i slutet av förra året att det fanns ungefär 480 arbetsplatser med drygt 540 medlemmar som saknade kollektivavtal.

När pilotprojektet inleddes fick de båda ombudsmännen varsin lista på omkring 130 avtalslösa bolag där förbundet hade identifierat medlemmar.

Mathilda Hauge har redan betat av ett 50-tal bolag på sin lista. Hon har valt att i första hand koncentrera sig på bolag med många anställda, eftersom det är där avtalen kan påverka flest.

Bland de arbetsgivare som redan nu är i hamn finns exempelvis Bredablick förvaltning där drygt 80 anställda påverkas. Dessutom är flera lokala städföretag i mål, med runt 30 medarbetare vardera. 

– Jag har flera på gång, det här är en process som kan ta lite tid. Flera lokala fastighetsbolag i Malmö, däribland ett med 50 anställda fastighetsskötare, är exempelvis på ingång, säger Mathilda Hauge.

Jobbar fram rutiner

Hon och Anders Fennsjö beskriver genomgången som delvis ett detektivarbete. Uppgifterna i registret stämmer inte alltid, medlemmen kan ha bytt arbetsplats eller också är det en arbetsgivare inom en bransch som utanför Fastighets område. 

Anders Fennsjö

– Därför är en del av detta också ett upprensningsarbete för att få till ett uppdaterat register där alla ska kunna arbeta på samma sätt med avtalstecknande. I samband med kongressen är tanken att vi ska lämna in en rapport med förslag på hur det fortsatta arbetet ska gå till, säger Anders Fennsjö.

En väg in på arbetsplatsen

Att få till ett avtal är en jätteviktig ingång för fortsatt facklig verksamhet på arbetsplatsen, betonar de båda ombusmännen. För finns inget avtal, finns heller inte någon arbetsplatsklubb som kan sprida information om vad facket är och vilka spelregler som gäller på arbetsmarknaden. 

– På många av de arbetsplatser som förbundet har identifierat som avtalslösa är bara någon procent av de anställda fackligt ansluta, arbetet med att få till avtal blir därmed också ett sätt att nå ut till fler presumtiva medlemmar, säger Mathilda Hauge.

Ett kollektiv-/hängavtal innehåller regler om exempelvis:

anställningsformer

övertid

löner och ersättningar

arbetstider

ledigheter

uppsägning

pensions- och olycksfallsförsäkringar

Obs! Avtalen innehåller minimiregler och det hindrar ingen arbetsgivare från att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor. Men det får alltså aldrig bli sämre villkor än vad man kommit överens om i kollektivavtalet.

Vem omfattas av avtalen?

Alla anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör ett annat fackförbund som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med. Kollektivavtal och hängavtal blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare. Avtalen är riktade mot särskilda branscher, som exempelvis Fönsterputsningsavtalet, Städ i egen regi eller Asylboenden, eller mellan specifika arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare som exempelvis Fremia-Samhall AB eller Fremia – Folket hus och parker.

Källor: Fastighetsanställdas förbund, Verksamt.se