Fastighetsfolkets granskning visar att mellan åren 2018 och 2022 har varje år mer än dubbelt så många skadat sig på Samhall, jämfört med övriga arbetsmarknaden. Under 2023 steg olyckssiffran ytterligare, och var då nästan tre gånger så hög på Samhall.

Samhalls HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala ser allvarligt på de höga olyckssiffrorna. 

– Vi tar det på största allvar, arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Vi genomför en mängd olika insatser för att skapa en tryggare arbetsmiljö, säger hon. 

Finns ingen forskning

Vad beror de höga olyckssiffrorna på? 

– Det finns inga studier eller forskning på det. Men jag kan konstatera att Samhalls olycksfrekvens snarare ligger närmare transport- och magasineringsföretag än andra serviceföretag, säger Sabina Rasiwala. 

Varför ökar antalet arbetsolyckor på Samhall? 

– Vi har lagt stort fokus på att öka inrapporteringen av tillbud och olyckor. Men det är för tidigt att dra någon slutsats om de höga olyckssiffrorna beror på ökad inrapportering. 

”Har fokus på arbetsplatsolyckorna”

Kan en stressig arbetsmiljö vara en del av förklaringen till de höga olyckstalen på Samhall?

– Jag kan inte dra några sådana slutsatser. Det vi vet är att det framför allt är olyckor utomhus på vägar och trottoarer som har ökat, att vintermånaderna är de mest olycksdrabbade och att halka är den vanligaste orsaken. 

Hur arbetar Samhall för att förebygga att era medarbetare skadas på arbetet? 

– Vi kommer under året att fokusera på informations- och utbildningsinsatser om arbetsmiljö och tillbudsrapportering. Vi kommer också att få ett förbättrat inrapporteringssystem för att vi bättre ska kunna följa och åtgärda olycksrisker. Vi har ett jättestort fokus på arbetsplatsolyckorna, säger Sabina Rasiwala. 

Många arbetsolyckor på Samhall

Under åren 2018 till 2022 har varje år mer än dubbelt så många skadat sig på Samhall, jämfört med övriga arbetsmarknaden.  Under 2023 steg olyckssiffran ytterligare, och var då nästan tre gånger så hög på Samhall.

För att kunna jämföra används måttet relativ frekvens, antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro per tusen sysselsatta. Siffran för arbetsmarknaden har under åren 2018 till 2022 legat på mellan 7 och 8 arbetsolyckor per tusen sysselsatta, medan den på Samhall varit som minst 16.  

Förra året steg olyckssiffrorna på Samhall ytterligare, till 20 olyckor med sjukfrånvaro per tusen sysselsatta.   

Siffrorna för Samhall gäller alla sysselsatta oavsett anställningsform, inklusive arbetsmarknadspolitiska praktikprogram. Siffrorna för arbetsmarknaden i stort gäller för förvärvsarbetande.

Källa: Arbetsmiljöverket och Samhall