Arbetsmiljöverket presenterar varje år en rapport över antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar från föregående år.

Fler anmäler arbetsolyckor

Arbetsmiljö

Medan arbetsolyckorna ligger på ungefär samma nivå som tidigare har det skett en stor förändring i antalet anmälda arbetssjukdomar. Drygt 10 000 fall anmäldes och det är en minskning med 13 procent jämfört med året innan, vilket är stora siffror ur Arbetsmiljöverkets perspektiv.
– Det gör att vi är tillbaka på en nivå som vi var runt år 2012. Under de senaste åren har vi pratat om en ökning, framför allt i kvinnodominerade grupper, och det är just i den gruppen som det går tillbaka nu, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Men än så länge är det svårt att säga vad minskningen beror på.
– Det är något vi måste fördjupa oss i nu. Vi måste titta på om det beror på ett drastiskt ändrat anmälningsmönster eller om det faktiskt har blivit bättre på vissa håll, säger hon.

Ann Ponton Klevestedt menar också att det dröjer först till nästa år innan det går att säga om det här är en trend eller bara ett utmärkande år.

Mest minskade anmälningarna om belastningsrelaterade sjukdomar men fortfarande motsvarar båda dessa kategorier ungefär en tredjedel var av de anmälda arbetssjukdomarna.

För kvinnor på hela arbetsmarknaden är sociala och organisatoriska orsaker, som stress, den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar och har varit det sedan år 2014. För kvinnor i yrkeskategorin hotell- och kontorsstädare med flera är däremot belastningsfaktorer den klart vanligaste orsaken till arbetssjukdom.

För män är belastningsskador den vanligaste orsaken, både på hela arbetsmarknaden och bland städare.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, blir inte förvånad över uppgifterna om minskningen av anmälda arbetssjukdomar.
– Det här är något som vi tycker oss ha sett under en längre period. Om man faller och bryter benet så anmäler man men om man blir sjuk av jobbet så är det inte lika säkert, säger han.

Torbjörn Jonsson menar att det finns flera orsaker till det. Dels att Fastighets har färre starka klubbar och färre drivande skyddsombud nu än tidigare som kan fånga upp de sjuka medlemmarna och hjälpa dem att anmäla som arbetsskada.
– Dels att det finns en allmän hopplöshet i samhället, att det inte känns som att det kommer göra någon skillnad att anmäla.

Thöres Theorell, professor emeritus

Thöres Theorell, professor emeritus, med koppling till Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, menar att förändringen under lång tid inte är så dramatisk. Det skedde, enligt honom, större förändringar på 1990-talet.

Däremot tror han att det kan finnas ett mörkertal i statistiken.
– Det finns en stor grupp utrikesfödda på arbetsmarknaden och de är ofta inte med i våra enkätundersökningar, säger Thöres Theorell.

Bland städare är en stor andel från andra länder och saker som språksvårigheter och otrygga anställningar kan göra att de anmäler i lägre grad än andra.
– Vi vet att utländsk arbetskraft som kommer hit och jobbar ofta sugs upp av mindre nogräknade arbetsgivare. Den problematiken finns i högsta grad, och de kommer ofta bort i såna här undersökningar, säger han.

Städjobb i topp bland utrikes födda

Nyheter

Det här är något som Fastighets Torbjörn Jonsson tror stämmer väl in på anställda i Fastighets yrkesgrupper.
– Vi är sämre på att nå ut med information till utrikesfödda och de kan tyvärr ofta sina rättigheter sämre än inrikes födda, säger han.

Han säger också att både skyddsombud och försäkringsinformatörer ute på arbetsplatserna har en särskild uppgift att försöka nå just dessa.
– Men det gäller egentligen alla fackligt aktiva och anställda. Om en arbetskamrat råkar ut för något på jobbet borde det ringa en klocka att det ska anmälas, säger Torbjörn Jonsson.

Vad är en arbetsskada?

  • Arbetsskador är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet.
  • Ett olycksfall i arbetet, eller arbetsolycka, är en skada som uppkommit där arbetstagaren vistas i eller för arbetet. Det ska vara något relativt kortvarigt och uppstå i samband med en särskild händelse.
  • En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar.