Att gå i pension vid 65 är fort­farande klart vanligast, men allt fler tar vara på möjligheten att gå antingen tidigare eller sena­re, visar statistik från Pensions­myndigheten.

När kan jag ta ut min pension?

Den allmänna pensionen som du sparar in via staten kan du börja ta ut tidigast vid 61 års ål­der. Tjänstepensionen, som din arbetsgivare betalat in, går att få ut redan vid 55.

Därför ska du inte vänta med att tänka på pensionen

Så funkar det

Du kan också jobba längre. Du har rätt att fortsätta fram till 67, efter det krävs en överenskom­melse med din arbetsgivare.

Hur påverkas pensionen?

Ju tidigare du börjar ta ut all­män pension, desto mindre blir månadsutbetalningen, eftersom pengarna då sprids ut över fler år. Jobbar du längre blir det istäl­let färre år med högre summor. Dessutom fortsätter din pen­sionspott då att fyllas på.
För tjänstepensionen blir det däremot inte fler inbetalningar, den är arbetsgivaren bara skyl­dig att betala in fram till 65. På minpension.se samt på pensionsmyndigheten.se kan du själv testa hur pensionen påver­kas av när du tar ut den.

Högre löner viktigare för Fastighets än bättre tjänstepension

Lön och avtal

Måste jag sluta jobba helt när jag går i pension?

Nej. Du kan välja en mjuk övergång från arbete till pensio­närsliv. För den allmänna pensi­onen bestämmer du själv hur du vill göra – om du vill ta ut hela, tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av månadsbeloppet. Du kan också välja att enbart ta ut premiepensionen, eller en del av den. Och det går bra att pau­sa pensionsutbetalningarna om du senare vill gå upp i arbets­tid igen.

Tjänstepensionen är inte lika flexibel. Här kan du välja från vil­ken ålder du vill ta ut pension och under hur många år den ska betalas ut – från fem år till resten av livet. Men när utbetalningarna väl har börjat rulla går det inte att välja om.

– Försäkringsbolagen som för­valtar tjänstepensionen skick­ar ut brev några månader inn­an du fyller 65. Där står det att nu kommer vi betala ut från din 65-­årsmånad och livsvarigt, om du inte säger något annat. Så det är viktigt att man läser och återkopplar med det man vill, sä­ger Agneta Claesson, pensions­expert på Pensionsmyndigheten.

Försvinner pensionspengarna om jag dör?

Pengarna i din statliga pen­sion går tillbaka till pensions­systemet när du dör. För tjänstepensionen kan du väl­ja återbetalningsskydd. Då får dina närmaste anhöriga pengar­na som är kvar, men det innebär också att din pension blir lägre.

Agneta Claesson har märkt att många inte har koll på återbe­talningsskyddet. Hon tycker att det är något man ska fundera på.
– Om du är ensamstående för­älder kanske det är viktigt att dina barn får pengarna. Men om du inte har barn, eller om de är vuxna och tjänar pengar och du inte lever med en partner, då ska du kanske inte ha det, säger hon.