Enkät: Har förbundet en miljö- eller klimatpolicy för sin verksamhet?

  • Elektrikerna: JA
  • Fastighets: NEJ, Men målet är att reglera klimatpåverkan i policys under 2020.
  • Målarna: NEJ, klimatpåverkan regleras i andra policydokument.
  • Seko: NEJ, Seko arbetar med att ta fram en klimatpolicy.
  • Byggnads: NEJ, klimatpåverkan regleras i andra policydokument.
  • LO: NEJ, men målet är att ta fram riktlinjer för organisationens klimatpåverkan under 2020.

Fler enkätsvar längre ned i texten.


Klimatet viktig fråga

Fastighetsfolket har frågat LO och samtliga fackförbund i 6F om de tycker att klimatet är en fråga där facken behöver ta ansvar. LO och samtliga 6F-förbund svarar ja på frågan. Men bara ett av fackförbunden, Elektrikerna, har en policy för hur klimatpåverkan ska begränsas.

Vad är 6F?

6F är ett samarbete mellan fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Förbunden samverkar i olika frågor för att bättre kunna bevaka medlemmarnas intressen i varje förbund.

Fastighets: ”Beror på tidsbrist”

Byggnads och Målarna reglerar istället sin klimatpåverkan i andra dokument, som förbundens upphandlings- eller resepolicy. Fastighet och Seko saknar klimatpolicy, och har inte heller tydliga riktlinjer för att minska sin klimatpåverkan i övriga policydokument.

Yvonne Nygårds

– Det beror helt enkelt på tidsbrist. Men vår ambition är att miljö- och klimatfrågan ska regleras i våra policys och att vi ska hinna med det arbetet under 2020, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

Också LO saknar riktlinjer för organisationens klimatpåverkan

LO har ett miljö- och klimatpolitiskt program där organisationen bland annat pekar ut vilka investeringar som behövs i svensk klimatpolitik för att nå en hållbar samhällsomställning.

Men också LO saknar samlade riktlinjer för klimatpåverkan från sin egen verksamhet. Peter Forsström som är ansvarig för LO:s upphandling av varor och tjänster säger att ett arbete med riktlinjer på klimatområdet kommer att inledas under januari.

Peter Forsström, LO.

– Vi har hela tiden gjort förbättringar för att minska LO:s klimatpåverkan. Samtidigt har vi inget specifikt regelverk på klimatområdet. Men i slutet på januari inleds ett arbete för att ta fram ett nytt regelverk kring hållbarhetsfrågor. Målet är att vi innan årets slut ska ha tydliga riktlinjer för LO:s verksamhet på miljöområdet, säger Peter Forsström.

Förbundens verksamhet påverkar klimatet på flera olika sätt. Allt från inköp av varor och tjänster, val av mat på konferenser och avfallshantering ger olika stort klimatavtryck beroende på hur mycket förbunden satsar på klimatvänliga alternativ.

Fastighetsfolket har valt att titta närmare på hur förbunden reglerar klimatpåverkan från de anställdas resor. Hur vi reser har nämligen en stor inverkan på klimatet. Som exempel släpper flyget ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget, enligt Naturskyddsföreningen.

Förbunden delade om hur klimatet ska prioriteras vid resor

Men hur klimatpåverkan ska prioriteras när det gäller val av färdmedel är en fråga som delar 6F-förbunden. Elektrikerna är det enda av 6F-förbunden som prioriterar minskad miljöpåverkan före resans kostnad.

Målarna skriver i sin resepolicy att tåg ska användas som huvudregel, men bara om tågresan är billigare eller kostar lika mycket som andra färdmedel. Byggnads däremot prioriterar personlig säkerhet och resans kostnad före miljömässig hänsyn.

Det finns inget bestämt i hur vi ska prioritera klimatpåverkan när det gäller förbundets resor.

Yvonne Nygårds, Fastighets

Varken LO eller Fastighets reglerar i sin resepolicy hur klimatpåverkan ska prioriteras vid val av färdmedel. LO skriver i sin resepolicy att det är ”viktigt att genomföra och administrera resor på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.”

Fastighets skriver i sin personalhandbok att ”val av färdmedel alltid ska ske med avvägning mellan tidsbesparing, kostnad, miljö och arbetsmiljö”. Men varken LO eller Fastighets har tydliga riktlinjer för hur klimatpåverkan från de anställdas resor ska minskas.  

Hur högt prioriterar Fastighets minskad klimatpåverkan från förbundets resor, i förhållande till pris och tidsåtgång?

– Det finns inget bestämt i hur vi ska prioritera klimatpåverkan när det gäller förbundets resor. Men vi har anställda som bor i hela landet, så det är orimligt att förvänta sig att alla tar tåget. Däremot är det underförstått att anställda inte ska flyga i onödan. Men såklart kommer vi också att arbeta fram sådana riktlinjer, säger Yvonne Nygårds.

Även LO säger att riktlinjer ska arbetas fram för att reglera miljöpåverkan från de anställdas resor.

– Hur man reser är ett val som görs av LO:s anställda. Varje anställd har ett eget ansvar att göra en rimlig avvägning. Men mitt mål är att vi under året ska arbeta fram tydligare regler för hur man ska resa. Först då kan det bli tydligt hur LO ska resa för att uppnå minskad klimatpåverkan, säger Peter Forsström.

Fastighets: ”Vår huvuduppgift är inte att stoppa klimatförändringarna”

På frågan om fackförbunden behöver ta ansvar för klimatet svarar Fastighets, liksom LO och övriga 6F-förbund, ja. Förutom att minska sin egen klimatpåverkan lyfter Fastighets liksom flera andra fackförbund att de kan de driva frågan i opinionen och även påverka arbetsgivarna att ställa om till klimatsmarta alternativ.

Jari Visshed är Fastighets tredje ordförande och förhandlingsansvarig. Han säger till Fastighetsfolket att kraven på en bra arbetsmiljö hos företagen ofta går hand i hand med kraven på miljöhänsyn.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

– Jag började städa på 70-talet och på den tiden användes ett helt artilleri av kemikalier i städbranschen. Men så är det inte i dag. Vi har hela tiden arbetat för att förbättra våra medlemmars arbetsmiljö och för att få bort farliga ämnen, och då har en bieffekt också blivit minskad miljöpåverkan, säger Jari Visshed.

Samtidigt säger Jari Visshed att miljö- och klimathänsyn inte är förbundets högsta prioritet.

– Vår huvuduppgift är inte att stoppa klimatförändringarna, utan att företräda våra medlemmar. Men en minskad klimatpåverkan bör förstås genomsyra förbundets verksamhet.


Enkät: Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?

Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
”Klimatfrågan är jätteviktig för hela vår framtid och även för fackförbunden. Vi bör verka för en minskad klimatpåverkan internt genom hur vi själva reser och verkar. Vi kan också driva frågan i opinionen och på arbetsplatserna för att minska företagens miljöpåverkan.”

Så reglerar Fastighets klimatpåverkan från sina resor:

Fastighets reglerar inte i sin resepolicy hur klimatpåverkan ska prioriteras vid val av färdmedel. Däremot skriver förbundet i sin personalhandbok att ”val av färdmedel alltid ska ske med avvägning mellan tidsbesparing, kostnad, miljö och arbetsmiljö”.

Berit Müllerström LO:s andre vice ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
”Klimatfrågan är allas ansvar, även fackens. LO lyfter klimatet ur ett fackligt perspektiv, bland annat i dialog med politiker och företag. Vi vill få till en rättvis klimatomställning, som garanterar att LO-medlemmar i fossiltunga sektorer får stöd att skola om sig för att ta nya och grönare jobb. I LO:s klimatpolitiska program, som togs fram på uppdrag av kongressen, finns konkreta förslag på investeringar som kan minska Sveriges klimatpåverkan och samtidigt stärka oss som exportör av klimatsmarta varor och tjänster. Det arbetar vi gentemot politikerna för att genomföra.

Så reglerar LO klimatpåverkan från sina resor:

LO skriver i sin resepolicy att det är ”viktigt att genomföra och administrera resor på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.” Men det finns inga tydliga riktlinjer i LO:s resepolicy om när exempelvis flyg ska väljas bort.

Bild: Fredrik Hjerling

Urban Pettersson Elektrikernas ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
”Med en ökad efterfrågan på mer klimatsmart energiproduktion behövs det en rejäl anpassning av elnätet, anpassade regelverk och välutbildade yrkesarbetare för att installera anläggningarna. Elektrikernas medlemmar behövs för att klimatanpassa Sverige. Som fackförbund måste vi givetvis ta vårt ansvar. ”

Så reglerar Elektrikerna klimatpåverkan från sina resor:
Då avstånden ibland är mycket stora måste vid olika tillfällen flyg användas för transport. Miljöaspekten bör dock vara en viktigare faktor än priset vid val av färdmedel. (Från Elektrikernas miljöpolicy.)

Johan Lindholm Byggnads ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
”Som facklig organisation arbetar vi dagligen för att byggbranschen ska bli mer klimatvänlig. Det är vi byggnadsarbetare som i hög grad ska ställa om Sverige med våra händer. Vi ska energieffektivisera gamla byggnader och bygga nya klimatsmarta bostäder. Vi driver på för att den gröna omställningen ska göras rättvis och att de som tjänar mest och släpper ut mest också ska betala.”

Så reglerar Byggnads klimatpåverkan från sina resor:

Resans miljöpåverkan ska alltid tas med i beräkningen men sättas i rätt proportion till den personliga säkerheten. Om riktlinjernas krav strider mot varandra prioriteras personlig säkerhet och kostnadseffektivt resande före miljöhänsyn. (Från Byggnads resepolicy).

Mikael Johansson Målarnas ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
”Det är i högsta grad en facklig fråga. Inte minst för att säkerställa att vår nödvändiga omställning till mer hållbara samhällen inte sker utan klassanalys och en aktiv fördelningspolitik.”

Så reglerar Målarna klimatpåverkan från sina resor:
Som huvudregel gäller att tåg ska användas om inte den totala rese- och övernattnings­kostnaden för flyg eller annat färdmedel understiger kostnaden för tåg. När kostnaden är likvärdig ska det mest miljövänliga alternativet väljas. (Från Målarnas resepolicy.)

Valle Karlsson Sekos ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?
Vi inom fackföreningsrörelsen har ett ansvar att bidra i klimatarbetet. Både när det gäller vår opinionsbildning, mer också mer konkret när det gäller att hitta lösningar tillsammans med företag och motparter som bidrar till minskad klimatpåverkan. Vi arbetar med denna livsavgörande fråga på en rad olika sätt, till exempel genom våra internationella fackliga samarbeten samt via facklig-politiska samverkan. Vår ambition är även att ta fram en klimatpolicy, men vi är bara i startgroparna.”

Så reglerar Seko klimatpåverkan från sina resor:
Seko arbetar med att ta fram en klimatpolicy och en ny resepolicy. Det finns inget direkt fokus på miljö i nuvarande resepolicy.