– Vi ser att stress och psykisk ohälsa ökar i städbranschen. Jag tror att det finns ett stort mörkertal när det handlar om människor som tar sitt liv på grund av jobbet, kommenterar Veronica Boström, regionalt skyddsombud på Fastighets.

Gäller även sjukdomar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) presenterar i dag regeringens nya arbetsmiljöstrategin på en pressträff och i en debattartikel i Aftonbladet. Den ska gälla till och med år 2025. Planen är att lagar och föreskrifter under den tiden ska ändras så målet kommer närmare.

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete, inte heller på grund av sitt arbete, säger Eva Nordmark som bakgrund till den utvidgade nollvisionen – som hittills har gällt dödliga arbetsplatsolyckor men inte sjukdomar.

”Kräv utbildning av företagare”

Veronica Boström är städare på Rent hus i Örebro och regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs. Hon har ett första konkret förslag till regeringen om vad som kan göras:

– Det behövs en lag om att den som startar ett företag och ska anställa människor måste gå en utbildning i arbetsmiljö. Framför allt i många mindre företag saknas kunskaper, säger hon.

För ett och ett halvt år sedan sa hon samma sak när hon talade för riksdagsledamöterna på skyddsombudens dag. Nu tar hon chansen att lyfta den igen.

Ett steg mot färre döda är att följa de lagar som finns.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud

Egentligen tycker Veronica Boström att den gällande arbetsmiljölagen är en bra lag.

Riskanalyser saknas

– Men den följs inte, säger hon och har tre återkommande exempel från sin verklighet som regionalt skyddsombud:

• Kunskaperna när det gäller arbetsmiljön är låg hos chefer som har ansvaret.

• Risk- och konsekvensanalyser saknas eller är för dåliga.

• Och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar många gånger inte alls.

– Så ett steg mot färre döda är att följa de lagar som finns, säger Veronica Boström.

Mer om psykisk ohälsa

I dag dör tusentals människor i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar, konstaterar regeringen. Cancer och självmord nämns som exempel. Strategin hänvisar också till forskning som säger att dödsfall orsakade av arbetsrelaterad stress väntas bli fler i framtiden.

Regeringen utlovar därför en specifik strategi för just psykisk hälsa i arbetslivet och för att förebygga självmord. Ett tjugotal myndigheter har fått i uppdrag att komma med underlag till den.

Kontroll och samverkan

Ett annat tema i den 31 sidor långa strategin för arbetsmiljön är att kontroller och mer samverkan mellan myndigheter ska motverka brott mot arbetsmiljö, olika typer av utnyttjande och svartarbete. Det som benämns ”arbetslivskriminalitet”.

Lagstiftningen ska också ses över när det gäller den växande gig-ekonomin där jobb och uppdrag fördelas via digitala plattformar. Det är till exempel oklart vem som har ansvar för många matbuds arbetsmiljö.

Närmast får Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att göra åtgärdsplaner för de olika delarna i strategin. Målen ska kokas ner till faktiska och praktiska ändringar.

Sanktionsavgift för arbetsgivare

Ett par förändringar förvarnar Eva Nordmark om in sin debattartikel i dag:

Sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar kan bli aktuella i fler fall än vad som är möjligt i dag. Och en översyn av arbetsskadeförsäkringen, när det gäller forskning och ersättning i kvinnodominerade arbetsmiljöer, ska sättas i gång.

Regeringen ska också återkommande bjuda in facken, arbetsgivarna och myndigheterna till samtal i ett arbetsmiljöforum.