Vad är problemet?

28 procent av den vuxna befolkningen i Sverige känner sig mycket eller ganska otrygga, eller undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Det visade den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet.

Otryggheten påverkar inte bara de boende i ett område, utan även alla som arbetar där. I januari förra året mördades en fastighetsskötare på jobbet i Malmö. År 2017 sköts en vaktmästare av en 15-åring som försökte stjäla hans tjänstebil.

Vad har gjorts?

Den socialdemokratiska regeringen har under de senaste åren fokuserat på insatser mot kriminalitet. Polisens budget har ökat och två nya polisutbildningar har startat. De har också infört skärpta straff och utökat resurser till skolor i utsatta områden och socialtjänst.

Vad vill partierna?

a) Vilken åtgärd är viktigast för att öka tryggheten i utsatta bostadsområden?

b) Behövs fler poliser?

c) Är höjda straff en lösning för att minska brottsligheten?

d) Bör yrkesgrupper som fastighetsskötare omfattas av tjänstemannaskyddet?

Vänsterpartiet logga
Vänsterpartiet

a) Det behövs fler poliser, sociala insatsgrupper, avhopparverksamhet för kriminella, bättre inslussning i samhället för de som avtjänat sina fängelsestraff och en familjebaserad socialtjänst.

b) Ja. Vi vill se över polisens organisation och tillsätta en ny polisberedning. Vi vill även utvärdera polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsmetoder för att se vad som verkligen fungerar.

c) Nej. Ibland är längre straff motiverat, men ofta ger förebyggande insatser och utvecklat polisarbete mer effekt.

d) Att utvidga tjänstemannaskyddet löser inte alla problem. Arbetsgivaren har ett ansvar för att se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt genom att tex minska ensamarbetet.

Socialdemokraterna logga
Socialdemokraterna

a) Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka tryggheten i utsatta områden är att knäcka gängen. Vi behöver se till att bland annat nyrekryteringen av unga in i kriminella gäng upphör och vi behöver skärpa straffen för de som begår brott.

b) Ja. Fler poliser är en viktig del i att komma åt gängkriminaliteten. Vi har i dagsläget kommit halvvägs med vårt mål om 10 000 polisanställda vilket gör att vi nu har fler poliser än någonsin.

c) Höjda straff är en del i att minska brottsligheten. Kriminella som sitter bakom lås och bom kan inte begå nya brott ute på gatan.

d) I dagsläget har vi inget förslag om att fastighetsskötare bör omfattas av tjänstemannaskyddet. Det kan dock finnas anledning att se över detta.

Miljöpartiet logga
Miljöpartiet

a) Det förebyggande arbetet med att tidigt ge barn och familjer rätt stödinsatser måste stärkas kraftigt. Det krävs även åtgärder för att stärka skola och förskola, bryta segregationen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden.

b) Ja. Vi vill omgående satsa ytterligare 500 miljoner på Polismyndigheten för att få ut fler poliser till polisarbete samt öka antalet områdespoliser som arbetar relationsskapande och gränssättande i utsatta områden.

c) Att höja vissa straff kan vara verkningsfullt. Därför står vi till exempel bakom skärpta straff för vapenbrott och för att rekrytera unga in i kriminalitet. Vi vill också minska mängdrabatten så att de som begår upprepade brott får ett mer proportionerligt straff. Men vi behöver angripa brottsligheten på bred front.

d) Nej, vi har inte något sådant förslag.

Centerpartiet logga
Centerpartiet

a) Det behövs fler lokalt förankrade poliser som ges möjlighet att arbeta långsiktigt och förtroendeskapande. Därtill behöver samhället arbeta långsiktigt med alla de förebyggande insatser som står till buds.

b) Ja. Polisen måste ha tid och möjlighet att jobba långsiktigt och förtroendeskapande och för det behövs bland annat fler utbildade poliser i tjänst.

c) Det finns anledning att brett se över brottsbalken för att säkerställa att straff är proportionerliga och väl förankrade i det allmänna rättsmedvetandet. Centerpartiet vill bland annat höja straffen för vålds- och sexualbrott. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att höjda straff inte är en quick-fix som löser allt.

d) Tjänstemannaskyddet är till för att skydda tjänstemän från att hindras, hotas eller skadas i samband med myndighetsutövning. Centerpartiet vill att skyddet ska utökas till att omfatta även blåljus- och sjukvårdspersonal, men ser i dagsläget inte ett behov av att utöka skyddet till ytterligare yrkesgrupper.

Liberalerna logga
Liberalerna

a) På kort sikt: Fler poliser, kameror och ingripanden av socialtjänst. På lång sikt: Samverkan socialtjänst/skola för att hjälpa barn med problem. Samarbete kommun/företag/fastighetsägare för trygga stadsdelar.

b) Utan tvekan. Det behövs fler som utreder, fler som patrullerar men också fler som arbetar relationsbyggande, exempelvis på skolor i utsatta områden.

c) Det är en viktig ingrediens. Den som begår grova brott ska också få ett tufft straff. Men det handlar även om att unga som begår mindre förseelser, som snatteri, möts av en stark socialtjänst.

d) Lagskyddet måste stärkas för den som slår larm om brott. Straffen måste skärpas för den som hotar vittnen. Detta skulle stärka skyddet för fastighetsskötare och andra som upptäcker brott i sin yrkesvardag.

Moderaterna logga
Moderaterna

a) Betydligt högre polisnärvaro och att sätta in ett antal mönsterbrytande åtgärder mot de kriminella gängen: anonyma vittnen, dubbla straff och visitationszoner. Det handlar också om brottsförebyggande arbete som riktar sig mot barn och unga. Rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng måste stoppas.

b) Ja. Moderaterna menar att antalet poliser behöver bli betydligt fler om vi ska klara av att bekämpa kriminaliteten.

c) Ja, höjda straff är en pusselbit i kombination med andra åtgärder.

d) Vi har inget sådant förslag i dagsläget, men det är inget vi motsätter oss att titta vidare på.

Kristdemokraterna logga
Kristdemokraterna

a) För att återskapa tryggheten i utsatta områden behöver vi fler poliser som kan sätta våldsverkare inom lås och bom. Skärpta straff. Samtidigt måste man arbeta långsiktigt för att förebygga brott genom att stötta familjerna som bor i området.

b) Ja. Sverige behöver 10 000 fler poliser. Höj lönen så fler stannar. Avlasta dem så de kan bekämpa brott.

c) Ja. När grova brottslingar får sitta i fängelse under lång tid så de inte kan begå nya brott. Vi vill slopa straffrabatterna.

d) Utsatta yrkesgrupper ska självklart skyddas, men att tjänstemannaskydd är reserverat vissa yrkesgrupper har med deras myndighetsutövning att göra. Vi vill däremot införa ett stärkt straffrättsligt skydd för vad vi kallar för brott mot vitala samhällsfunktioner. Där ska betydligt fler yrkesgrupper ingå, och fastighetsskötare är både utsatta för hot och våld och väldigt viktiga för att tidigt upptäcka problem och kriminalitet i utsatta områden.

Sverigedemokraterna

a) Det finns ingen enskild åtgärd som längre kan lösa problematiken, det som krävs är en ny regering vars högsta prioritering är att återupprätta tryggheten. Det krävs kraftigt utökade resurser till rättsväsendet, skärpta straff för flertalet brott och bättre verktyg för att beivra brottslighet.

b) Ja. Fler poliser är en förutsättning för att bättre förhindra och beivra brott och återta tryggheten i samhället.

c) Ja. Skärpta straff medför både upprättelse för dem som utsätts för brott och att brottslingar under fängelsetiden inte kan begå nya brott.

d) Nej. Skyddet för våld och hot mot tjänstemän syftar till att ge ett extra skydd till de som bedriver myndighetsutövning av olika slag. Alla brott ska dock både beivras och möta reella konsekvenser.

Vad vill facket?

LO vill stärka skyddet mot hot och våld för anställda. De vill höja straffet för dem som utsätter anställda för brott och skärpa ansvaret på arbetsgivare att motverka hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen. De vill också stoppa farligt ensamarbete som ses som en grogrund för sexuella trakasserier och våld.

LO vill också inrätta statliga servicekontor i hela landet och ha en närvarande lokalpolis, samt se till att det finns en väl fungerande socialtjänst som samarbetar med rättsvårdande myndigheter.