Om man känner sig för stressad på jobbet ska man vända sig till sitt skyddsombud eller arbetsplatsombud och berätta det.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men tillsammans med skyddsombudet kan arbetsgivaren arbeta med att både förebygga och lösa problem som kan skapa stress på jobbet. 

Målet är att människor inte ska bli sjuka på grund av stress på jobbet. De ska inte heller bli mobbade på sin arbetsplats. 

Arbetsgivaren måste följa reglerna

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har i uppdrag att se till att arbetsmiljön på arbetsplatserna lever upp till alla de krav som finns i Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket har tagit fram olika bestämmelser, som kallas för föreskrifter. Bestämmelserna måste arbetsgivarna följa för att det ska vara en bra och säker arbetsmiljö för de anställda. 

Enligt Arbetsmiljöverket är det hög risk för stress på jobbet när de anställda har för mycket att göra på för kort tid och när det är problem och konflikter mellan arbetskamrater och/eller med chefer. 

Har högsta ansvaret

Arbetsgivaren kan minska risken för stress som beror på jobbet genom att till exempel minska kraven på de anställda eller anställa fler. 

Arbetsgivaren har också det högsta ansvaret för att se till så att det inte sker mobbning och kränkande särbehandling av någon på jobbet. 

En utgångspunkt som arbetsgivaren och skyddsombudet kan ha är att se över så att det är en bra organisation på arbetsplatsen. Och att se till så att de anställda trivs på arbetsplatsen och med arbetskamrater. 

Kan få betala böter

Bestämmelserna som handlar om hur man kan undvika att det blir för stressigt på jobbet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. De började gälla i mars 2016. Arbetsgivare som inte följer de bestämmelserna kan få betala böter till Arbetsmiljöverket.  

Vad gör skyddsombudet?

Skyddsombudet ska vara med och planera saker som handlar om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om:  

  • Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt. 
  • Förberedelser för en omorganisation. 
  • Hur nya arbetsmetoder ska införas. 
  • Hur hälsofarliga ämnen ska användas. 
  • Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belast­ningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden. 
  • Skyddsombudet kan i vissa fall också begära att arbetsgivaren ska göra saker för att leva upp till arbetstidslagens bestämmelser. 
  • Dessutom ska skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren upp­fyller de krav som finns i Arbetsmiljölagen på att arbeta för en god arbetsmiljö, ett så kallt systematiskt arbetsmiljöarbete.  Källa: Arbetsmiljöverket