– I dag kommer ungefär 8-9 personer att dö en för tidig död på grund av vad man har blivit utsatt för i arbetslivet, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin. 


Ungefär 3 000 personer per år beräknas dö på grund av saker man har utsatts för i sitt arbetsliv. Däribland saker som stress, skiftarbete och att man varit utsatt för damm, asbest, kvarts, motoravgaser eller ett ihållande tungt fysiskt arbete. Det visar den nya kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket presenterade på torsdagen. 

Den har Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Sammanställningen tar bland annat upp att över 700 av de arbetsrelaterade dödsfallen per år beror på stress, som ger en ohälsosam arbetsbelastning. 

Upphandlare borde fråga om arbetsmiljön

– Om jag vore företagare skulle jag vilja ha en utomordentlig social och organisatorisk arbetsmiljö för den är produktiv. Jag skulle vilja se att investerare som gör upphandlingar inte bara frågar om det finns en grön inriktning på verksamheten utan också om det är en god arbetsmiljö, säger Bengt Järvholm. 

Ett sätt att minska riskerna för arbetsrelaterad dödlighet är att lägga huvudansvaret för en god och säker arbetsmiljö på huvudentreprenörerna, menar Bengt Järvholm. 

Just när det gäller den stress som många känner på jobbet menar Bengt Järvholm att mycket handlar om vad som sker på varje lokal arbetsplats. 

Samband mellan självmord och stress

Till exempel bör man som ledare ha tillräckligt god kunskap och erfarenhet av verksamheten för att kunna avgöra vad som sänker arbetstagarnas arbetsbelastning. Och sträva efter att ge arbetstagarna mer makt över sin egen arbetssituation, så kallad egenkontroll. 

– Det är väldigt stor skillnad om man själv kan styra arbetet eller om någon annan säger till en vad man ska göra, säger Bengt Järvholm

Det finns också en del studier som indikerar samband mellan stress och risken för självmord, visar kunskapssammanställningen. 

– Om man kan öka de anställdas egenkontroll över sitt arbete skulle man kunna minska den risken, menar Bengt Järvholm.  

Viktigt med känsla av delaktighet

Arbetsmiljöverkets Erna Zelmin ser en strimma av ljus i att forskningen visar att de allra flesta faktorer som leder till död på grund av saker som skett på jobbet går att förebygga – med goda rutiner i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 

– Det som är viktigt för den som arbetar på en arbetsplats är känslan att få vara delaktig i arbetsmiljöarbetet. Lokalt ska det finnas en bra dialog mellan arbetsgivare, skyddsorganisation och arbetstagare om risker som finns, säger hon

Arbetsrelaterade dödsfall varje år

Olycksfall 37

Stress: 772,4

Skiftarbete: 727,7

Damm, KOL: 421,4

Asbest: 267,5

Kvarts: 125,2

Motoravgaser: 547,4

Passiv rökning: 194,8

Svetsrök: 71

Joniserande strålning: 4,8

Osäkrare samband

Buller: 777,4

Ihållande fysiskt tungt arbete: 1 548, 8

Behöver du någon att prata med? Det finns en rad organisationer och jourer att vända sig till för den som mår psykiskt dåligt och behöver stöd. Här finns flera av stödlinjerna samlade.