Det är brist på utbildade fastighetstekniker. Men under de kommande fem åren är utbildningsplatserna långt ifrån tillräckliga, enligt en sammanställning från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastun.

Fortsatt brist på fastighetsskötare och sanerare

Arbetsmarknad

Under perioden saknas omkring 500 utbildningsplatser för fastighetstekniker, lika många för fastighetsförvaltare och omkring 100 platser för fastighetsingenjörer.
– Det här är en av de stora problembilderna i branschen, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastun.
Hon fortsätter:
– Det jag tycker är mest alarmerande är att universitet och högskolor inte alltid förstår att fastighetsprogram måste finnas. Där måste branschen visa att utbildningarna behövs. Men det blir lätt ett moment 22, för om de inte får tillräckligt med sökanden så flyttar de utbildningsplatserna till andra områden.

Svårt att locka fastighetstekniker

Antalet sökande till yrkeshögskoleutbildningar till fastighetsförvaltare och teknisk förvaltare har ökat, visar en enkät som Fastun gjort bland utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna bedömer att intresset för dessa utbildningar är stort eller mycket stort.

Men intresset för utbildning till fastighetsingenjör har bara ökat lite och för fastighetstekniker är det fortsatt lågt. Och allt fler lärosäten ner sina utbildningar i fastighetsteknik.

HSB startade lärlings­program för kvinnor

Arbetsmarknad

Ett exempel är Xenter i Botkyrka.
– Vi har kommit fram till att vi inte har råd eftersom det inte finns tillräckligt underlag, säger Jenny Sundborg, utbildningsledare på skolan.

De har tidigare haft två kullar. I den första omgången började nio personer medan det fanns 35 platser. Den andra omgången, som ännu inte är examinerad, sker i samarbete med utbildningsanordnaren KYH och även där är många platser tomma.
– Vi har ingen förankrad analys om vad det beror på men vi upplever att de som vi vänder oss till inte riktigt vet vad yrkesrollen innebär. De tänker vaktmästare och att man blir skitig medan det verkar locka mer att sitta på kontor och kanske vara bara delvis ute i verksamheten, säger Jenny Sundborg, utbildningsledare på Xenter.

Bilden är densamma på flera skolor.
John Ericsson Institutet i Stockholm startar en fastighetsteknikerutbildning nästa vecka men det är bara hälften av platserna som är fyllda.
– Vi startar den för att vi vet att branschen behöver fastighetstekniker, men det är svårt att fylla platserna trots den enorma brist på tekniker som råder, säger verksamhetsansvarig Anna Råsled.

Okunskap främsta orsaken

Anna Råsled berättar att skolan får samtal från arbetsgivare som har svårt att hitta tekniker men att budskapet inte når fram till eventuella sökanden.
– Jag tror att det handlar om okunskap om vad yrket innebär. Där har hela branschen och Fastun ett ansvar att sprida information så att nya medarbetare attraheras.

Många vägar in i fastighets­branschen

På jobbet

Även Lena Nyquist på Fastun menar att den främsta orsaken till att det blivit så här är okunskap, att fastighetsbranschen är för okänd för att locka sökanden till utbildningarna.
Vems är ansvaret för att förändra detta?
– Det är vi på Fastun tillsammans med arbetsgivare, skolor, politiker, fackliga parter och alla andra som måste hjälpas åt. Vi önskar att vi kunde vara överallt men mycket av arbetet måste ske lokalt. Alla fastighetsägare måste också gå ut och säga att de här kunskaperna och utbildningarna behövs. Risken är annars att man får lägre och lägre kompetens i branschen.

Stor kompetensbrist kommande åren

Behovet av ny personal i fastighetsbranschen uppskattas till 15 000 personer fram till år 2027, enligt en undersökning från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.
Anledningen till bristen är en kombination av pensionsavgångar och ökat byggande.