Har din kollega upprepad korttidsfrånvaro, svårt att delta på aktiviteter efter arbetstid, eller blir hämtad av sin partner varje dag efter jobbet? Det finns vissa varningstecken som kan tyda på att din kollega utsätts för våld i sin relation. För den som lever i en våldsam relation kan arbetsplatsen vara en trygg plats och en livlina i en annars kaotisk tillvaro.

– Arbetsplatsen är ofta väldigt viktigt för den som är våldsutsatt. Det kan till och med vara den enda kontakten du har med andra människor utanför hemmet, säger Åsa Witkowski som är enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. 

Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid.

Skyddsombuden kan ha en nyckelroll i att stötta utsatta

I en enkätstudie frågade NCK drygt 1000 kvinnliga anställda i region Uppsala om de utsatts för våld i nära relation. Nästan en fjärdedel uppgav att de levde med våld, eller hade gjort det. Åsa Witkowski menar att skyddsombud på arbetsplatserna kan ha en nyckelroll i att stötta utsatta att våga söka hjälp. Många gånger kan det vara lättare att anförtro sig åt sin fackliga representant än till sin chef.

– Den som är utsatt kan känna sig mer trygg med att berätta för en person som hon inte har en beroendeställning till. Jag skulle önska att fackförbunden arbetade med våld mot kvinnor som en del i arbetsmiljöarbetet. Det är ett stort samhällsproblem och en viktig facklig fråga, säger Åsa Witkowski.

Varningstecken på att din kollega utsätts för våld

• upprepad korttidsfrånvaro

• långtidssjukskrivning

• svårighet att ändra schema eller byta turer/pass

• svårighet att delta i aktiviteter utöver arbetstid

• partnern hämtar och lämnar alltid vid arbetet

• tät telefonkontakt med partnern under arbetspasset

• stort ansvar för hem och partner/barn

• partnern är överbeskyddande och kontrollerande.

Viktigt att veta var stödet finns

Det är arbetsgivaren som har ansvar för medarbetarens fysiska och psykiska arbetsmiljö och för rehabilitering efter sjukskrivning. Arbetsgivaren har inte samma ansvar för det som händer medarbetaren på fritiden. Men genom att vara uppmärksam på tidiga signaler och våga ställa frågor går det att förhindra att anställda far illa i hemmet.

Åsa Witkowski menar att både arbetsgivare och fackförbund behöver höja sin kunskap om våld i nära relation och hur det kan stoppas.

Det viktigaste är att ställa frågan. Och att berätta att det finns hjälp att få.

Åsa Witkowski

– I fackliga utbildningar vore det till stor hjälp att ha en kort information om hur man kan hjälpa en våldsutsatt kollega. Men jag vill poängtera att skyddsombuden inte ska vara de som hjälper den som är utsatt att ta sig ur relationen. Det räcker väldigt bra med att kunna hänvisa till de organisationer som kan hjälpa, säger Åsa Witkowski.

Stöd för dig som är utsatt

Behöver du akut hjälp, ring Polisen 11414, eller 112. Du kan också ringa NKC:s stödtelefon Kvinnofridslinjen, tel 020-50 50 50.
Det finns två nationella organisationer för kvinnojourer, ROKS och Unizon. På deras webbplatser hittar du kontaktuppgifter till kvinnojourer runt om i landet.

Hon berättar att hon ofta får höra att både kollegor och chefer länge misstänkt att en arbetskamrat utsatts för våld hemma, men att de inte vetat vad de ska göra. Åsa Witkowski menar att det viktigaste är att våga bryta tystnaden, och ställa frågan.

– Det kan vara så att kvinnan medvetet valt att inte dölja sina blåmärken. Det är ett tydligt rop på hjälp men ingen på arbetsplatsen har vetat vad man ska göra. Jag vill poängtera att det viktigaste är att ställa frågan. Och att berätta att det finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski.

Det här kan du göra om din kollega utsätts för våld i hemmet:

Lyssna på den våldsutsatta och ifrågasätt inte det hen berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter det som hänt.

• Överge inte den som är utsatt för våld även om hen väljer att fortsätta relationen med den som skadar och gör illa. Var tydlig med att du kommer att finnas där om det behövs och kan vara ett stöd på olika vis.

 • Bryt isoleringen. Fortsätt att räkna med din arbetskamrat och ta kontakt även om hen drar sig undan och till exempel aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande när du hör av dig.

• Ge stöd och uppmuntra till kontakt med Kvinnofridslinjen, kvinnofridsmottagningen eller företagshälsovården. Du som arbetskamrat kan också ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 för att få stöd och råd.

Källa: Region Uppsala och Nationellt centrum för kvinnofrid.