Mer än 21 000 delegater från nära 200 länder har samlats för FN:s stora klimatmöte COP26 i Glasgow. Hittills har en av framgångarna varit att 40 länder, däribland några av de största användarna, har skrivit avtal där de har förbundit sig att fasa ut kolkraften.

I januari 2020 frågade vi på Fastighetsfolket hur de fem facken i 6F – Fastighets, Elektrikerna, Målarna, Seko och Byggnads – ser på klimatfrågan. Med anledning av det pågående klimatmötet har vi ställt samma frågor på nytt. Och under de här nästan två åren har mycket lite förändras.

Fastighets har fortfarande ingen uttalad klimat- eller miljöpolicy.

Yvonne Nygårds Fastighets andre ordförande

”Klimatet är en väldigt viktig fråga och vi ska ta lika mycket ansvar som alla andra organisationer.”

Bild: Minna Pyykölä

– Nej det har inte hänt särskilt mycket i dessa frågor sedan ni senast ställde dem. Vi tycker fortfarande att det är viktiga frågor och skulle vilja göra mer. Men vi är ett litet förbund och har inte resurserna till att göra policydokument i alla typer av frågor, säger Fastighets andre ordförande Yvonne Nygårds.

Känner du av något intresse för klimatfrågan inom förbundet?

– Nej, det är andra frågor som är viktiga för våra medlemmar. Det är arbetsplatserna och arbetsmiljön där som är den miljö som våra medlemmar är intresserade av.

Enkät: Bara ett förbund har klimatpolicy

Vi ställde tre frågor om klimatet till ordföranden i facken inom 6F som är ett samarbete mellan fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Har förbundet en klimat- eller miljöpolicy?

 1. Fastighets: Nej. Vi är en liten organisation och har inte resurserna för att göra policydokument i alla frågor.
 2. Elektrikerna: Ja.
 3. Byggnads: Nej. Klimatpåverkan tas upp i andra policydokument som exempelvis resepolicyn.
 4. Seko: Nej. Vi har inlett arbetet med att ta fram en policy men är fortfarande mitt i denna process. Därmed inte sagt att vi inte har klimatperspektiv i de frågor vi jobbar med. För att ta några konkreta exempel så är det en bärande grund i den rapport vi presenterade förra året kring energibranschen.
 5. Målarna: Nej.

Fler enkätsvar finns längre ned i texten.

Fastighets är dock inte ensamma om att inte ha någon klimat- eller miljöpolicy. Två år efter vår förra enkät är det fortfarande bara Elektrikerna som har en sådan bland facken inom samarbetet 6F. Förbundet har haft policyn sedan 2016, och där står att ”Svenska Elektrikerförbundet har som ambition att minimera miljöpåverkan i all sin verksamhet”. I policyn finns exempelvis punkter för minskad förbrukning av el, papper och engångsmaterial, samt riktlinjer för köp av varor och tjänster.

Urban Pettersson Elektrikernas förbundsordförande

”Elektrikernas medlemmar är en stor del i att göra den gröna omställningen av Sverige möjlig”

Seko säger att de har inlett arbetet med att ta fram en policy.

– Vi är fortfarande mitt i denna process. Därmed inte sagt att vi inte har klimatperspektiv i de frågor vi jobbar med. För att ta några konkreta exempel så är det en viktig del i rapporten Seko Framtid som beslutades förra veckan på vår kongress och det är också en bärande vinkel i en rapport om e-handeln som släpps nästa vecka, säger Sekos ordförande Gabriella Lavecchia.

Enkät: Facken vill ta ansvar för klimatet

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan?

 1. Fastighets: Ja. Det är naturligtvis en väldigt viktig fråga och vi ska ta lika mycket ansvar som alla andra organisationer. Det vi kan göra är att internt hålla koll på hur vi reser. Annars är det mest att verka i andra sammanhang som exempelvis inom politiken.
 2. Elektrikerna: Ja. Elektrikernas medlemmar är en stor del i att göra den gröna omställningen av Sverige möjlig. Som fackförbund måste vi givetvis ta vårt ansvar och Elektrikerna har som ambition att minimera miljöpåverkan i all sin verksamhet.
 3. Byggnads: Självklart! Byggbranschen står för 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi ser det som en högt prioriterad uppgift att driva hela branschen framåt i klimatfrågan.
 4. Seko: Ja. Fackföreningsrörelsen har ett ansvar att bidra i klimatarbetet. Både när det gäller vår opinionsbildning, men också mer konkret när det gäller att hitta lösningar tillsammans med företag och motparter som bidrar till minskad klimatpåverkan.
 5. Målarna: Självklart så ska vi alla bära vår del i denna ödesfråga. Vi jobbar med det genom vårt kollektivavtal och självklart genom det sättet vi tar ansvar för vår egen verksamhet.

Fler enkätsvar finns längre ned i texten.

Byggnads uppger att man ska ta fram ett klimatpolitiskt program.

– Vi är precis i slutskedet av att ta fram ett klimatpolitiskt program som tar ett helhetsgrepp på hur byggbranschen ska kunna sänka sin klimatpåverkan, säger förbundsordförande Johan Lindholm.

Seko
Gabriella Lavecchia Förbundsordförande Seko

”Vi arbetar med denna livsavgörande fråga på en rad olika sätt, till exempel genom våra internationella fackliga samarbeten samt via facklig-politiska samverkan”

Bild: Anna Ledin Wiren

Johan Hall är utredare på LO:s internationella enhet och arbetar med klimat-, miljö och energifrågor. Han anser att det finns flera tunga skäl till att facken ska engagera sig och agera i klimatfrågan.

– Det kokar ner till en fråga om jobben, vilket gör att det ligger i det fackliga kärnuppdraget att bry sig om klimatfrågan, utöver att det är en existentiell fråga för hela världen. Framöver kommer väldigt stora påtryckningar, både ekonomiskt och genom lagstiftning, för att minska utsläppen. Om företagen inte är med på banan så riskerar de till slut att gå omkull och då kommer våra medlemmar att förlora jobben.

Enkät: Fastighets saknar konkret resepolicy

 Reglerar förbundet sin klimatpåverkan från resor?

 1. Fastighets: Vår personalpolicy innehåller riktlinjer för resor. Val av färdmedel ska alltid ske med avvägning mellan tidsbesparing, kostnad, miljö och arbetsmiljö. Grunden är att i största möjliga mån åka kollektivt.
 2. Elektrikerna: Vår miljöpolicy har ett avsnitt om hur vi kan minimera miljöpåverkan vid resor och transporter. Där står det bland annat att förbundet bör nyttja kollektiva färdmedel i så stor utsträckning som möjlig, och när det är möjligt nyttja de tekniska it-hjälpmedel som finns, som exempel video‐ och telefonkonferenser då det bidrar till färre fysiska möten som kräver resor.
 3. Byggnads: Resepolicyn stipulerar att miljöpåverkan alltid ska finnas med i avvägningen mot tidsbesparing, kostnad och arbetsmiljö vid val av färdmedel. Men först och främst ska man bedöma om resan över huvud taget är nödvändig eller om ärendet kan lösas digitalt.
 4. Seko: Vid vår kongress i juni 2021 fastställdes en resepolicy där klimatperspektivet finns med som en central del i såväl val av transportsätt som att man även vid varje resa ska ta ställning till om mötena kan genomföras på annat sätt.
 5. Målarna: Vi har inskrivet att miljömässiga skäl är en av tre faktorer när vi ska välja hur vi reser. Vi fattade beslut redan 2011 att dra ner på resor genom att genomföra videokonferenser istället. Detta har vi arbetet med nu i tio år och det har som enskild åtgärd gett mest resultat på resandet.

LO och världsfacket Ituc jobbar med begreppet just transition eller rättvis omställning. I korta drag går det ut på att klimatomställningen inte bara måste vara ekonomiskt och klimatmässigt hållbar, utan även socialt hållbar.

Johan Lindholm Byggnads förbundsordförande

”Vi ser det som en högt prioriterad uppgift att driva hela branschen framåt i klimatfrågan.”

Finns det ett motsatsförhållande mellan att minska utsläppen och samtidigt rädda jobben?

– Det finns en sådan risk om omställningen görs utan hänsyn till behovet av kompetensutveckling och investeringar i nya jobb. Med en rättvis omställning ska man inte behöva välja mellan miljö och klimat å ena sidan och full sysselsättning å den andra. Det är inget dilemma där man måste välja det ena eller det andra, säger Johan Hall och fortsätter:

Jan-Olof Gustafsson, Målarna
Jan-Olof Gustafsson Vice ordförande Målarna

”Vi fattade beslut redan 2011 att dra ner på resor genom att genomföra videokonferenser istället”.

Bild: Målarna

– Det finns inga alternativ, vi kan inte fortsätta släppa ut växthusgaser på samma sätt som nu. Den här omställningen kommer förr eller senare. Men den måste göras på ett sätt där människor kan utvecklas, att alla arbetstagare har kvar sina rättigheter, rätten till ett jobb och kompetensutveckling.

LO saknar policy

LO saknar emellertid också en uttalad klimat- eller miljöpolicy.

– Nej, vi har ingen sådan skriftlig policy. Men man kan hitta axplock här och var av klimat- och miljötänk i andra av våra styrdokument. Vi har ett resereglemente där tåg prioriteras och vårt resande ska vara hållbart för jorden och klimatet, säger LO:s personal- och enhetschef Stefan Hansson.

Få förändringar

När Fastighetsfolket ställde samma fråga till LO för drygt två år sedan var svaret också nej. Stefan Hansson säger att han inte vet varför det inte hänt något på den här punkten.

– Jag vet att ett arbete pågår, men hur långt gången processen är vet jag inte. Ansvaret för att det finns policyer ligger på min enhet och det är klart att en klimatpolicy vore ett självklart bidrag från vår sida. Men det har nog bara inte kommit till och jag kan inte svara på varför.

Borde LO ha en klimatpolicy?

– Det låter rimligt. Sedan får man se vad det är för innehåll i den och om den är tillämpningsbar. Den ska vara verkningsfull också, säger Stefan Hansson.

Vad är 6F?

6F är ett samarbete mellan fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Förbunden samverkar i olika frågor för att bättre kunna bevaka medlemmarnas intressen i varje förbund.