Arbetsmiljöverket presenterar varje år en rapport med officiell statistik över antalet anmälda arbetsolyckor och arbetsskador. Statistiken kommer från anmälningar som kommit in till Försäkringskassan. 

Tabellen över antalet anmälda arbetsolyckor visar att 10,9 per 1000 sysselsatta män inom fastighetsservice hade anmält en arbetsolycka till Försäkringskassan förra året.

– Man kan absolut säga att fastighetsskötsel har en lite högre risk för arbetsolyckor än genomsnittet, om man ser per 1 000 sysselsatta män. Genomsnittet för alla branscher är 7,7, säger Ann Ponton Klevestedt, som tagit fram och sammanställt statistiken i rapporten. 

Trampat fel

Hon konstaterar att fallolyckorna är den vanligaste arbetsolyckan bland anmälningarna som kom från fastighetsservicebranschen.

– Det kan vara både att man fallit från höjd när man varit uppe på någon stege eller att man halkat, trampat fel eller sådana saker.  Det är också vanligt att man förlorat kontrollen över olika verktyg och gjort sig illa på dem, säger hon.

Ann Ponton Klevestedt menar att det definitivt finns saker att jobba med när det gäller riskbedömningar för att minska risken för den här typen av olyckor inom fastighetsområdet. 

Finns inga genvägar

Närmsta chefen ska systematiskt göra riskbedömningar tillsammans med dem som med dem som arbetar på arbetsplatserna. 

– Det finns inga genvägar. Det här arbetet behöver göras kontinuerligt. Kanske speciellt i den här typen av bransch där det ofta börjar nya personer på arbetsplatserna. Då behöver man också säkerställa så att introduktionerna är bra för dem som kommer nya, säger Ann Ponton Klevestedt. 

Under 2022 anmälde totalt 35 400 personer att de hade drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. 

Till yrkeskategorin fastighetsservice hör yrken inom fastighetsskötsel, skötsel och underhåll av grönytor, sanering och lokalvård, bland andra.

Totalt antal anmälningar om arbetsolyckor inom fastighetsservicebranschen var 1 045 stycken. Av dessa kom 548 från män och 497 från kvinnor. En av arbetsolyckorna hade dödlig utgång. 

Men flest anmälningar om arbetsolyckor kom från transport och magasineringsbranschen. 

Här anmäler män flest arbetsolyckor (per 1000 sysselsatta) år 2022

 • Transport och magasinering – till exempel transport på väg, järnväg samt godshantering. 
 • Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering – t ex renhållningsarbete och återvinningsverksamhet
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, till exempel personaluthyrning, callcenter, lokalvård.
 • Tillverkning, till exempel av livsmedel, textil, trä-och metallvaror och papper.
 • Utvinning av mineral – till exempel gruvarbete
 • Byggverksamhet.

Här anmäler kvinnor flest arbetsolyckor (per 1000 sysselsatta) år 2022

 • Transport och magasinering – till exempel transport på väg, järnväg, samt godshantering. 
 • Utvinning av mineral – till exempel gruvarbete. 
 • Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering – till exempel renhållningsarbete och återvinningsverksamhet. 
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, till exempel personaluthyrning, callcenter, lokalvård.
 • Tillverkning, till exempel av livsmedel, textil, trä-och metallvaror och papper.
 • Offentlig förvaltning och försvar, till exempel kommun- och myndighetsverksamhet som polis, räddningstjänst och domstol.