I sensomras, i samband med att Riksrevisionens granskning av Samhall presenterades, sa arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) till Fastighetsfolket att vinstkravet på det statliga bolaget skulle kunna bli aktuellt för en översyn i en kommande statlig utredning.

Affärsnytta vs samhällsuppdrag

Krocken mellan Samhalls samhällsuppdrag, att ge de anställda utvecklande och meningsfulla arbeten, och kravet på ekonomisk vinst var nämligen något som Riksrevisionens rapport lyfte när den presenterades i slutet av juni. Myndigheten kritiserade att samhällsuppdraget ofta åsidosätts av bolaget till förmån för fokus på affärer

När Johan Pehrson i fredags presenterade den kommande utredningen om Samhall lyste temat vinstkrav med sin frånvaro. Vid en konkret förfrågan från Fastighetsfolket öppnar han dock för att detta kan komma att ses över under utredningens gång.

– Utredningens direktiv omfattar all form av statlig styrning av Samhall, däribland verksamhetens mål vilket inkluderar vinstkrav. Utredaren ska bland annat säkerställa de förut­sättningar som behöver vara uppfyllda för att det ska vara motiverat för Samhall att som statligt bolag konkurrera med det privata näringslivet. Likväl måste utredarens förslag vara förenliga med nationella och EU-rätten för statsstöd och konkurrens, skriver han i en kommentar.

Facklig kritik

Peter Obermüller, fackligt ombud för Samhall på nationell nivå, är kritisk till att frågan om vinstkravet inte finns med tydligare i utredningen.

– Visst, det går att tolka skrivningarna från regeringen som att det är en bit av vad utredningen syftar till att titta på. Men jag hade velat se det som en konkret punkt: huruvida vinstkravet på Samhall leder till orimliga krav på individuell prestation för medarbetare och för första linjens chefer, säger Peter Obermüller.

Portätt på Peter Obermüller som står utomhus.
Peter Obermüller.

Stödinsatser

Den kommande utredningen om Samhall är den första stora som görs på 20 år. Något som den får i uppdrag att se över är på vilket sätt de som jobbar inom Samhall kan få stödinsatser före, vid sidan av eller som en del av sin anställning och om idéburna aktörer kan få en större roll i detta.

Tidigare rapporter har nämligen visat att Samhalls målgrupp har förändrats över tid.

– Samtidigt som indikationer pekar på att högre krav ställs på delar av målgruppens arbetsförmåga än tidigare, finns det indikationer på att andra delar av målgruppen behöver rustats ytterligare innan anvisning till Samhall, säger Malin Danielsson, som har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen.

Ökad individanpassning

För att sådana stödinsatser ska kunna genomföras kommer det statliga bidraget till Arbetsförmedlingen att höjas kommande period, framkom på fredagens presskonferens.

– Ett av utredningens viktigaste uppdrag är att analysera den målgrupp som anvisas till Samhall för att kunna ge mer individuellt stöd och utvecklingsmöjligheter, fortsätter Malin Danielsson.

Porträtt på Malin Danielsson (L) på ett podium framför en EU-flagga.
Malin Danielsson (L) under pressträffen där hon presenterades som utredare.

Leds av liberal

Hon är riksdagsledamot för Liberalerna, har en bakgrund som kommunalråd och även erfarenhet av insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Om knappt ett och ett halvt år, den 24 mars 2025, ska utredningen vara klar.

Utredningen ska bland annat:

  • Kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera dess stödbehov.
  • Analysera om Samhalls verksamhet erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen.
  • Analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall.
  • Analysera om det finns behov av ytterligare stödinsatser för individen före, vid sidan av, eller som en del av en anställning hos Samhall, och om idéburna aktörer kan spela en större roll i detta avseende.
  • Analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas.
  • Vid behov lämna förslag till förändringar av statens samlade styrning av Samhalls verksamhet.

Källa: Regeringen

Samhall

Grundades 1980 men då i form av en stiftelse. År 1992 omvandlades verksamheten till ett statligt aktiebolag och blev Samhall AB. 

Uppdraget är att skapa meningsfulla arbeten åt personer som har en funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga. De senaste åren har Samhall ändrat fokus från produktion av varor (som industriprodukter, skedde tidigare ofta i egna fabriker) till produktion av tjänster (som bemanning och städning). 

Samhall har i dag omkring 23 000 anställda med funktionsnedsättning eller språkbrister. Samhall har verksamhet på omkring 600 orter över hela landet.

Källa: samhall.se och Riksrevisionen