Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson svarar här skriftligt på Fastighetsfolkets frågor om Samhall och den kritik som kommit från Riksrevisionen om regeringens styrning av verksamheten.

Hur ser du på kritiken som kommit från Riksrevisionen om att regeringens styrning varit alltför fokuserad på Samhalls ekonomiska utveckling snarare än på kvaliteten på jobben som erbjuds de anställda på Samhall?

”Jag och regeringen välkomnar den här granskningen som en viktig del av såväl framtida styrning av bolaget som kunskapsunderlag för regering och riksdag.” 

”Vi anser fortfarande att anställningar i de former som finns hos Samhall fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. Men det är centralt att Samhall uppfyller sitt samhällsuppdrag – vilket Riksrevisionen anser att bolaget inte gör fullt ut.”

”Vi kommer under hösten återkomma med en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning, men jag kan redan nu säga att jag håller med Riksrevisionen om att Samhalls uppdrag och verksamhet skulle tjäna på att ses över.”

För stora personalgrupper och för ensidigt utbud av arbetsuppgifter, som begränsar möjligheterna att erbjuda anpassade jobb och utveckling i arbetet, samtidigt som det varit för många kunduppdrag. Tänker regeringen vidta några åtgärder för att säkerställa kvaliteten och bredden på sysselsättningen?

”Regeringen avser att se över Samhalls uppdrag och verksamhet, för att utröna om det finns delar som långsiktigt behöver förändras. Min utgångspunkt är fortsatt att anställningar i de former som finns hos Samhall fyller en viktig funktion för många människor, men det är även centralt att vi säkerställer att Samhall på bästa sätt uppfyller sitt samhällsuppdrag som arbetsgivare.” 

Samhall har ju flera gånger fått kritik genom åren för hur bolaget sköter sitt samhällsuppdrag: att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för de anställda, utifrån deras förutsättningar. Bör hela organisationsformen ses över?  

”Jag är inte säker på att organisationsformen är den centrala frågan. Det viktiga är att vi säkerställer att det fortsatt finns en väl fungerande form för staten att erbjuda utvecklande och meningsfullt arbete åt de personer med funktionsnedsättning som har svårt att få ett annat arbete.”

Bör Samhall fortsätta vara ägt av staten i framtiden? 

”Ja, det är inte aktuellt att lägga ned Samhall.” 

Hur ser du på vinstkravet som Samhall har idag i förhållande till att kvaliteten på sysselsättningen påverkats?  

”Vinstkravet kan vara en del av den översyn regeringen vill göra.”

Vad kan regeringen göra för att försäkra sig om att de anställdas utveckling på jobbet följs upp i framtiden? Vilka förändringar behöver göras för att Samhall bättre ska kunna genomföra samhällsuppdraget som riksdagen fattat beslut om? 

”Vi kommer återkomma till de här frågorna när Samhalls uppdrag och verksamhet setts över.”

Regeringen har inte skapat stabila finansiella förutsättningar. Det har gjort att Samhall behövt göra kostnadsbesparingar som begränsat möjligheterna för Samhall att leva upp till sitt uppdrag, menar Riksrevisionen. Hur ser du på den kritiken?

”Regeringen kommer i vanlig ordning att återkomma till riksdagen med svar på Riksrevisionens kritik i höst, jag vill inte föregå den processen. Hur bolagets finansiella förutsättningar ska se ut kan komma att vara en del av en kommande översyn. Jag kan dock konstatera att kritiken mot bolagets finansiella förutsättningar syftar på hur styrningen har sett ut över flera decennier och att den här kritiken varit känd även för tidigare regeringar.”

Enkät: Hur ska Samhall klara sitt samhällsuppdrag?

Ciczie Weidby  (V) arbetsmarknadspolitisk talesperson

”Vänsterpartiet har under lång tid kritiserat Samhalls utveckling. Vi menar att grundproblemet är kravet på affärsmässighet – det driver upp tempot, höjer kraven på de anställda och sållar bort de som inte håller måttet. Vi anser att kravet på affärsmässighet måste bort – det går inte att förena med grunduppdraget: att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Det finns goda möjligheter att utveckla Samhall i rätt riktning så att verksamheten fungerar. Utvecklingen av Samhall bör ske i nära samarbete med funktionsrättsrörelsen.”

Jim Svensk Larm (S) tjänstgörande ersättare, riksdagen

”Samhall måste hitta en bättre balans där det mänskliga perspektivet tillåts väga tyngre. Att komma till rätta med detta är förstås ytterst en styrningsfråga. Vi socialdemokrater kommer att följa upp den här frågan i riksdagen för att säkerställa att regeringen tar den på allvar.” 

Leila Ali Elmi  (MP) riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

 ”Det är en god idé att som riksrevisionen föreslår, att se över organisationsformen. Men även insatserna ur individperspektivet behöver bli bättre. Vi anser att Samhall i grunden är en viktig aktör som anställer många tusen människor som annars hade haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Däremot finns en hel del problematik, och vinstmålet bidrar sannolikt. Stödet till personer med funktionsnedsättning som behöver särskilda insatser från Arbetsförmedlingen behöver också förbättras radikalt. Sedan Arbetsförmedlingen gjordes om har försämringar skett, vilket funktionsrättsrörelsen är högst oroade över. Vi delar den oron.” 

Jonny Cato  (C) arbetsmarknadspolitisk talesperson

”Centerpartiet har under en längre tid drivit på för att en översyn ska göras för att säkerställa att Samhall driver en effektiv funktionshinderpolitik som är ändamålsenlig för den målgrupp som ligger inom grunduppdraget. Vi i Centerpartiet anser att regeringen behöver ta Riksrevisionens kritik på allvar. Regeringen bör vidta de åtgärder som krävs och som Riksrevisionen föreslår för att säkerställa att Samhall uppfyller sitt grunduppdrag.”