Samhall har i uppdrag att erbjuda meningsfulla och utvecklande jobb, i en bra arbetsmiljö, åt personer med funktionsnedsättning. Men de senaste åren har verksamheten allt mer präglats av en marknadslogik som är oförenlig med samhällsuppdraget och drabbar de anställda. Det hävdar Mats Jutterström, doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag har i min forskning genomfört intervjuer, gått på stämmor och andra möten och granskat rapporter och artiklar. Samhall låter i mångt och mycket som vilket företag som helst genom att konkurrens, marknad och kundnytta speglar synen på den egna verksamheten. Det handlar om att hela tiden sälja in nya uppdrag och bemanna dem, säger han.

Vad är problemet med det?

– Det blir väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att kombinera en utpräglad företagslogik med samhällsuppdraget. Offentlig sektor och näringslivet är samhällssektorer med helt olika särdrag, något man behöver förhålla sig till som verksamhetsansvarig.

Dålig arbetsmiljö

Mats Jutterström, forskare vid Handelshögskolan.

Mats Jutterström menar att det speciella marknadstänket leder till bristande framförhållning, kortsiktighet i synen på uppdrag och en osäker arbetsmiljö för många anställda.

– Resultatet blir en arbetssituation som egentligen inte är bra för någon, men särskilt inte för personer med olika funktionsnedsättningar, med snabba förändringar och stressig, till och med farlig, arbetsmiljö.

En annan effekt av Samhalls fokus på effektivisering är bristen på stödfunktioner för personalen, anser Mats Jutterström.

– De har dragit ned mycket på chefer och annan personal som kan stötta de anställda i det vardagliga arbetet. Detta lyfts i årsredovisningarna fram som något positivt. Att effektiviseringarna leder till minskat stöd nämns inte.

Undersökningen visar även att Samhall inte alltid respekterar Arbetsförmedlingens anvisningar om vilka som bör anställas.

– Det finns en tendens att vilja välja dem som anses mest gångbara på en marknad, medan de som står längre från arbetsmarknaden och har störst behov av stöd gallras bort.

Vad vill du göra åt detta?

– För det första måste man vara mer kritiskt mot vilka nyckeltal som används i styrningen, exempelvis hur många man får ut på den reguljära arbetsmarknaden. Man kan diskutera om detta nyckeltal satts så högt att det motverkar kärnuppdraget, vilket också hävdats av en tidigare VD för Samhall. För det andra bör man i större utsträckning satsa på långa relationer mellan säljare och köpare, där man lär känna varandra, anpassar sig och fokuserar på stabilitet och en anpassad arbetsmiljö, säger Mats Jutterström.

Regeringens ansvar

Samhall vill inte medverka i en intervju i Fastighetsfolket, men har mejlat ett uttalande som svar på kritiken:

”Vi känner inte alls igen oss i den kritik som framförs av Mats Jutterström, och den ligger heller inte i linje med tidigare genomlysningar av Samhalls verksamhet. De anklagelser som riktas mot vår verksamhet är allvarliga, varför vi valt att träffa Mats Jutterström för att fördjupa dialogen kring den forskning som ligger till bakgrund till rapporten”, skriver de.

Mats Jutterström bekräftar att han tackat ja till ett möte med Samhall, under förutsättning att det blir ett konstruktivt möte om Samhalls problem och deras möjliga lösningar.

– Citatet från deras presschef stämmer inte alls med vad de kommunicerat till mig inför mötet. Problemen är allvarliga eftersom de drabbar redan utsatta grupper i samhället. Därför har jag valt att träffa Samhall och diskutera deras utmaningar. Det är Samhalls uppgift att leva upp till samhällsuppdraget, och visa att man gör det. Men ytterst vilar förstås ansvaret på regeringen, säger han.

Fastighetsfolket talar med Mats Jutterström efter mötet med Samhall, och han beskriver det som konstruktivt.

– Jag vill inte gå in i detalj på vad vi pratat om, men vi har diskuterat både problem och lösningar som de redan har kommit igång med, säger han.

Om rapporten

  • Mats Jutterströms forskningsrapport om Samhall är skriven på engelska och har titeln ”Problematic Outcomes of Organization Hybridity – the case of Samhall”.
  • Den finns publicerad i boken: "Managing Hybrid Organization" av Susanna Alexius och Staffan Furusten.
  • En ”hybridorganisation”, som Samhall, är inte enbart kommersiell, ideell eller offentlig och uppstår exempelvis när en idéburen eller samhällsnyttig verksamhet ska utföras på en konkurrensutsatt marknad.
  • Mer om detta går att läsa på engelskspråkiga Wikipedia.