I januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades partierna om att lagändringar gällande arbetsrätten skulle genomföras 2021. Men nu avslöjar Arbetet att förändringarna i lagen om anställningsskydd, las, föreslås träda i kraft först den 1 juli 2022.

Den statliga utredningen om arbetsrätten leds av utredaren Gudmund Toijer. De förändringar i las som utredningen föreslår är de mest omfattande på mycket länge. Därför bedömer Toijer att arbetsgivarna, facken och rättsväsendet behöver längre tid för att sätta sig in i dem.

När förändringarna nu föreslås träda i kraft först 2022 får fack och arbetsgivare mer tid på sig att förhandla om egna förslag om anställningsskyddet.

Här är förslagen som diskuteras:

Den 1 juni ska den statliga utredningen om arbetsrätten lämna sitt slutgiltiga förslag till regeringen. De förslag om lagändringar i arbetsrätten som nu ligger på bordet är enligt Arbetet:

  • Utredningen har fått i uppdrag att föreslå tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i las. Turordningsreglerna kan enkelt beskrivas som principen ”sist in, först ut”. Genom att göra undantag i turordningen kan arbetsgivare behålla de anställda som de önskar när det blir arbetsbrist. Utredningens förslag är att vid arbetsbrist ska alla företag, oavsett storlek, få undanta fem personer. Enligt dagens regler får endast två personer undantas, men bara i företag med upp till tio anställda.
  • Arbetsgivarens ansvar för anställdas kompetensutveckling ska stärkas. Utredningen föreslår en ny paragraf i las, där arbetsgivaren ska ge anställda kompetensutveckling i ”skälig” omfattning.
  • Företagens kostnader vid uppsägningar ska minskas. I dag får personer som sägs upp av personliga skäl och som överklagar uppsägningen fortsätta sin anställning under hela tiden som tvisten med arbetsgivaren pågår. Ofta kan en tvist pågå i mer än ett år. Utredningens förslag är att om du sägs upp från ett företag med färre än 15 anställda ska uppsägningen inte gå att ogiltigförklara. Istället kommer anställningen helt enkelt att upphöra efter att uppsägningstiden gått ut.
  • Skillnaden i anställningstrygghet mellan fast och tillfälligt anställda ska minskas. Sverige är i dag ett av OECD-länderna där skillnaden i anställningstrygghet mellan fasta och tillfälliga anställningar är störst. Utredningen föreslår att visstidsanställda ska få rätt till återanställning snabbare än i dag.