Flera tidigare chefer på Samhall vittnar om en ohållbar arbetsbelastning, där de inte kunnat säkra arbetsmiljön för medarbetarna. Cheferna berättar att de hade ansvar för 40 medarbetare och mer, utspridda på många olika städobjekt.

Projekt ska ge fler chefer

Filip Truedsson är direktör för operativ drift på Samhall. Han säger att Samhall just nu arbetar med ett projekt för att minska antalet medarbetare per chef. 

– Vi tar kritiken på stort allvar. Det ska inte finnas sådana skillnader på Samhall, där chefer inte har tid för medarbetarna. Företagsledningen har som ambition att förtäta antalet chefer, det är en prioriterad fråga. Samtidigt ser vi nu över om vi kan minska antalet administrativa uppgifter för cheferna. 

Forskning visar att för stort antal medarbetare per chef innebär en risk för dålig arbetsmiljö. På Samhall har områdescheferna i snitt ansvar för 30 medarbetare med olika funktionsnedsättningar. Är det rimligt? 

– Vi är helt eniga på Samhall om att vi behöver minska antalet medarbetare per chef. Men hur många medarbetare varje chef ansvarar för kommer alltid att variera utifrån medarbetarnas personliga förutsättningar och våra kunduppdrag.

– Jag kan konstatera att på många ställen i våra 28 distrikt så lyckas vi bra och har nöjda chefer och medarbetare. 

Hur ser du på att cheferna uppger att de inte har tid för medarbetarna på Samhall? 

– Så ska det inte vara på Samhall. Samtidigt kan vi konstatera att det alltid kommer att finnas en tidspress, eftersom Samhall erbjuder riktiga jobb på en konkurrensutsatt marknad. Men vi satsar just nu på områdescheferna. Vår ambition att de ska uppleva en förbättring redan under nästa år, säger Filip Truedsson.