Konkurrensverket inledde en utredning i oktober 2021 om Samhalls ramavtal om städning med tre rikstäckande livsmedelskedjor, totalt rörde det sig om cirka 2 000 butiker. Utredningen inleddes efter en anmälan från Almega Serviceföretagen.

Prissättning som är lägre än marknadspris

Almega gjorde sin anmälan efter att medlemsföretag upplevt att Samhall skapat sig en mycket stark ställning inom städtjänster i  livsmedelsbutiker. 

Enligt Almega har Samhall haft priser som understiger marknadspris. Almega kom i en egen kartläggning fram till att Samhalls priser för städtjänster understiger marknadspriset med mellan 30 – 40 procent i de områden i landet som ingick i undersökningen. 

Konkurrensverket gick i sin utredning igenom Samhalls ramavtal med tre rikstäckande livsmedelskedjor för städuppdrag. Och Konkurrensverket kommer fram till att Samhall haft en prissättning som tydligt understiger marknadspris. 

Går inte att ge sanktioner i avskräckande syfte

Konkurrensverket tittade också på på hur Samhall fakturerat 18 butiker. Där såg verket starka tecken på underprissättning, åtminstone i 16 av butikerna. 

Konkurrensverket undersökte Samhalls prissättning med utgångspunkt i konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS. 

Enligt de reglerna kan staten, en kommun eller en region förbjudas att ha ett beteende som begränsar konkurrensen. För kommuner och regioner kan hela säljverksamheter förbjudas, men inte för en statlig aktör, som exempelvis Samhall. Det offentliga kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i framtiden. Däremot kan man inte, enligt de nuvarande reglerna, i avskräckande syfte besluta om en sanktionsavgift för något som redan hänt. Därför beslutade Konkurrensverket att avsluta ärendet.

Samhall tar kritiken på allvar

I beslutet understryker Konkurrensverket vikten av att Samhall vidtar kraftfulla åtgärder för att motverka att prissättningen begränsar konkurrensen. 

Sara Revell Ford

”Jag tar den här hårda kritiken på största allvar. Vi har ett tungt ansvar att agera föredömligt och bolaget har sedan ett par år tagit en ny riktning. Den nya riktningen innebär bland annat ökat fokus på medarbetare, ökad transparens och tydliggörande av hur vi gör affärer”, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall i ett pressmeddelande. 

Åtgärder som Samhall ska göra:

  • Samla alla kalkyl- och anbudsexperter så att de ingår i en egen organisation.
  • Ta in externa rådgivare som ska granska bolagets kalkylverktyg. Därefter kommer externa rådgivare införas i de forum där större affärer beslutas om.
  • En mer omfattande och löpande granskning av Samhalls avtal.
  • Förstärkt compliancefunktion för att säkerställa regelefterlevnad.

Källa: Samhall